افق روشن
www.ofros.com

!هشتم مارس روز جهانی زن گرامی

مظفر                                                                                                            جمعه ١٨ اسفند ۱۳۹۱

هشتم مارس روز زن روزی زنده و تاریخی و از دیرباز تا به امروز شاهد بزرگداشت وبرگزاری مراسمهای مختلف در اقصا نقاط جهان بوده و خواهد بود. روز یادآوری حماسه ها ومقاومتهای مقاوم ترین زنان که پا به عرصه مبارزه علیه ظلم و ستم ، تحقیر، سرکوب ، آپارتاید جنسی ، تبعیض و نابرابری گذاشتند وتا به امروز هزاران نفر از آنها زندگی ، جان و مالشان را از دست داده تا پایه ریز، نزدیک شدن و رسیدن به اهداف و حقوق انسانیشان در جامعه باشند . جنبش های زنان و مبارزاتشان در شئونات گوناگون با همراهی و همسنگری مردان مبارز و آگاه و مطلع از وضع و موقعیت زنان و سایر ظلمات اجتماعی دیگر پا به پای همدیگر برای بدست آوردن حقوق انسانی و همچنین حقوق حقه کارگران و زحمتکشان فعال وپیگیر بوده اند . بیش از نیمی از این خیل ستمدیده وظلم کشیده همانا زنان جوامع هستند که در مقابل سیستمها و نظامهای سرمایه و عاملین و ئامران جهل و نادانی و حاکمیت ادیان ومذاهب گوناگون که همیشه در طول تاریخ خصوصأ وقت کنونی وسیله و ابزاری بوده و هستندد برای فشار ، تحقیر ، سرکوب و آزار جنسی زنان و درجوامع مختلف با تکیه بر قوانین و دستورات زمینی و آسمانی که مایه ننگ بشریت بوده و هست سرسختانه و پایدارانه مبارزه و مقاومت مینمایند . در دنیای سرمایه داری و نظام سرمایه جهان کنونی نقض حقوق و استثمار زنان در اشکال گوناگون نه تنها کم و یا از بین نرفته بلکه در ابعاد وسیعتری رشد و گسترش پیدا کرده . نوع وشکل آزادی زنان ، فرمال و آزادی درقبال مواردی هست که به نفع و سود نظامها ی سرمایه داری وحاکمان سرمایه تمام میگردد. شیریه جان زنانی که چه در روابط تولیدی وچه در اشکال روابط مختلف دیگر جوامع هستند شدیدأ گرفته واستثمار و تحقیر میشوند آمار و ارقام وحشتناک ، هولناک و فاجعه بار میباشد . تمام این مظاهر نمایانگر آشکار و روشن و نوعی بردگی لجام گسیخته و عریان درسبکهای کهنه و مدرن آن میباشد. متأسفانه دراین دنیای بظاهر مدرن ۲/۳ کار جهان را زنان انجام میدهند که حدود ۱۰/۱ در صد صاحب در آمد و حدود یک در صد مالکیت آنرا دارند. در اثر فقر و گرسنگی در جهان سالانه حدود یک میلیون انسان در بازارهای کلان و سودآور ‌( دلالان ) مثل کالا خرید و فروش می شوند که بیشتر آنها جوانان و نوجوانان خصوصأ زنان و دختران کم سن و سال می باشند . سیتمهای سرمایه داری در کشورهای مختلف دنیا توسط نیروهای داخلی و خارجی از جمله در خاورمیانه خصوصأ در ایران با زیر پا گذاشتن حق وحقوق ز‌نان و کارگران و زحمتکشان بی حرمتی ، سرکوب، آزارجنسی ، تجاوز و سنگسار را قانونی وجزلاینفک قانون شرعیه و فرائض دینی و مذهبی میدانند در این میان نیروها و قدرتهای امپریالیستی مبرا از این مسئله نیستند و با عناوین گوناگون زیر چتر دروغیین دموکراسی و آزادی و دفاع از حقوق زنان . به بهانه های واهی ، تجاوز به کشورهای دیگر را توسط نیروهای دست نشانده و ضد انسان و با بکارگیری پیشرفته ترین ساز و برگهای نظامی را پیش گرفته تا در این کشورها بجز غارت منابع ملی و ویران کردن ساختار اجتماعی ، تودهای زحمتکش خصوصأ زنان مبارز را که برای کسب آزادی واقعی از جان خود مایه گذاشته اند به خاک و خون بکشند تا از این طریق و روشها ، حکومتهای اسلامی دیگری را با قوانین شرعیه شبیه حکومتهای بنیادگرایان اسلامی در منطقه را سازماندهی و به قدرت برسانند. از زمانی که ادیان و مذاهب مختلف بوجود آمدند همیشه و همه حال نظامهای سرمایه داری و امپریالیستی برای پیش برد اهداف و مقاصد ضد انسانیشان از‌ وجود قوانین دینی ومذهبی و سران آنها استفاده کامل و عظیمی کرده و میکنند تا در مواقع ضروری به مانند گرزی در دست بر سر کارگران ، زحمتکشان ، زنان و توده های ستمدیده برای سود بیشتر و تحمیق و عقب افتادگی آنها بکار ببرند. برای پیشبرد این اهداف هم هزینه های گزافی را هم صرف می نمایند . اعمال ضد انسانی و ستم ها ی مختلف و نابسامانی ها و فجایع اجتماعی دیگر توسط حاکمان و عاملین اصلی سرمایه که ریشه در مالکیت خصوصی بر روابط تولیدی دارد بطور سیستماتیک طراحی و اجرا می گردد .از ‌این رو راه رهائی ونجات زنان زحمتکش ، کارگران و سایر توده های زیر ستم های مختلف در شرایط ناهنجار دنیای امروزی در گرو اتحاد وهمبستگی و همیاری این طبقه و قشرعظیم و سرنوشت ساز جهت سمت و سو گرفتن وحرکت بطرف مبارزات طبقاتی وبوجود آوردن تشکلهای مستقل همراه و پشتیبان سایر تشکلهای مستقل کارگری جامعه برای استحکام صف متشکل و محکم کارگری و فراهم کردن کل زمینه های مبارزاتی جهت به زیرکشیدن حاکمیت نظام استثمارگرسرمایه داری و بدست گرفتن قدرت حاکمیت کارگری است. دراین میان آگاهی طبقاتی تک تک زنان ، کارگران و زحمتکشان جامعه دارای اولویت خواص و ضروری میباشد. بدون آگاهی طبقاتی به هیچ عنوان نمی توان ظلم و ستم طبقاتی ، تبعیض وحق کشی ، زن ستیزی ، و مردسالاری در جامعه را خصوصأ در مورد زنان را از بین برد . آگاهی طبقاتی نوریست که تاریکی ها را روشن و ظالمان و ستمگران را به گورستان تاریخ خواهد فرستاد

هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد!

مظفر مارس ۲۰۱۳