افق روشن
www.ofros.com

مبارزه طبقاتی و رهایی زنان


اثر تونی کلیف - مترجمان                                                                                       پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۵ فوریه ۲۰۲۱

جنبش زنان، به سبب نگرش های مرسومَ ش، به استفاده از عبارتی همچون «زنان» و «ستم بر زنان» به شیوه ای مبهم، و تفکیکناپذیر و غیرتاریخی دست می یازد... یک کاسه کردن تمامی زنان در یک جهان، به معنای نادیده گرفتن شرایط مشخص تاریخی و طفره رفتن از تصدیق نقشی است که بانوان ثروتمند در به بردگی کشیدن و استثمار زنان و مردان کارگر دارند.
در سراسر این کتاب می کوشیم نشان دهیم که زنان نیز دقیقا همچون مردان گروهی سازوار [یعنی به لحاظ منطقی منسجم] و بی تناقض نیستند، مگر در سطح زیست-شناختی. مغاك بین برده دار و برده، یا پادشاه و رعیت، مفهوم کلی تحت عنوان «مردان» را از معنا تهی میکند -به همین ترتیب مغاك بین همسر بردهدار و برده ی زن نیز مفهومی کلی تحت عنوان «زنان» را از معنا تهی می کند. چگونگی ربط دادن مفهوم ستم بر زنان با استثمار طبقاتی بنمایه ی کلیدی این کار است.

برای مطالعه کتابِ مبارزه طبقاتی و رهایی زنان اینجا کلیک کنید.