افق روشن
www.ofros.com

بیانیه به مناسبت هشت مارس

هشت مارس رمز تحکیم انقلاب مهسا و دستاوردها

ندای زنان ایران                                                                                                                            شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۲ مارس ۲۰۲۴

امسال در شرایط بسیار متحولی هشت مارس روز جهانی زن را بزرگ میداریم.
با گذشت بیش از یکسال از شروع انقلاب ژینا "مهسا امینی"، جامعه ایران همچنان در نبردی همه جانبه علیه مناسبات حاکم ایستاده است.
جنایتکاران قاتل، جانهای زیادی از شریف ترین انسانها و کودکان را به خون نشاندند و از هیچ جنایتی برای سرکوب انقلاب "زن زندگی آزادی" فرو گذار نکردند. زنان به همراه حمایت اجتماعی از دستاوردهای به حق انقلاب مهسا دست برنداشته و ثابت قدم و استوار در خیابانها و میادین شهرها با موهای افشان خود بر ارکان نظام آپارتایدی، سیلی می زنند.
آرمیتا گراوند از خیل جوانانی بود که حاضر به پذیرش حجاب نشد و ثابت قدم و با سری افراشته، در راه رفتن به مدرسه به مترو قدم گذاشت و توسط حجابانان جنایتکار کشته شد.
هزاران آرمیتا هر روز در جنگ با پرچم حجاب بر دستاورد انقلاب مهسا پای می فشارند و شاهد حضور پررنگ زنان بی حجاب، علیرغم تمام سیاستهای تحمیل حجاب هستیم
رویا حشمتی را به جرم بی حجابی به حکم بربریت، شلاق می زنند و او همچنان از حق انتخاب خود دفاع می کتد.
زنان زیادی پشت میله های زندان فریاد رهایی سر می دهند و سیاستهای آپارتاید جنسیتی را به شکست کشانده اند.
تنها در یکسال گذشته هزاران پرونده قضایی و ممنوع الکاری و ممنوع التصویری هنرمندان و توقیف اتومبیل و پلمب مغازه ها به دلیل بی حجابی انجام گرفته است و تمامی سیاستهای سرکوب، در برابر اراده آهنین زنان با شکست روبرو شده اند.
در روزهای اخیر شاهد خروش و مقاومت دانشجویان در برابر سیاست آپارتاید تفکیک جنسیتی در دانشگاهها هستیم.
دانشجویان حاضر به قبول اقدامات تفکیک جنسیتی نشده اند و با ایستادگی و مقاومت متحدانه خود سرکوبگران را به عقب راندند‌
حضور پررنگ زنان در صفوف همه عرصه های مبارزات، همچنان از نقش حیاتی آنان در ایجاد تغییرات بنیادی اجتماعی خبر میدهد.
انقلابی که پیش از همه روابط، مناسبات اجتماعی، باورها و افکار عمومی را زیرورو کرده و ارکان نظام پوسیده ضد زن را در هم خواهد کوبید. برابری انسانها اصل جدایی ناپذیر انقلاب زن زندگی آزادی خواهد بود.
مبارزات مستمر جنبش زنان به همراه دیگر جنبشهای مبارزاتی به ثبت اسنادی چون " منشور زن زندگی آزادی بیست شکل " و "منشور مطالبات زنان پیشرو" دست یافته است که به عنوان دستاوردهایی قابل اتکا و ماندگار بر پرچم هشت مارس نقش بسته است.
هشت مارس روز تثبیت دستاوردها و تسخیر قطعی خاکریز حجاب و وحدت مبارزات همه بخشهای جامعه است
در انقلاب مهسا "زن زندگی آزادی" به شعار همگانی همه ما بدل شده است و هشت مارس تبلور رمز اتحاد ماست.
روز جهانی زن و بی حجابی سراسری زنان به همراه حمایت گسترده مردم می تواند به پیشروی انقلاب مهسا قدرت بخشیده و اتحاد همگانی حول شعار " زن زندگی آزادی " را گسترش دهد
"ندای زنان ایران" ضمن تبریک هشت مارس ،روز جهانی زن ، همه انسانهای برابری خواه را فرا میخواند:
هشت مارس را با بی حجابی های سراسری، موزیک، رقص و شادی خیابانی، پخش و نصب عکس مهساها، نیکا، غزاله و ساریناها و دیگر جانباختگان انقلاب مهسا، برگزاری گردهمایی ها و سخنرانی ها، طوفان های مجازی و با فریاد متحدانه زن زندگی آزادی در تجمعات خیابانی و شعارهای شبانه مبارزات متحد خود را تحکیم ببخشیم.

ندای زنان ایران اسفند ۱۴۰۲