افق روشن
www.ofros.com

بیانیه هشت مارس


ندای زنان ایران                                                                                                دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۹۴ - ٧ مارس ۲۰۱٦

بار دیگر هشت مارس انسانیت را فرامیخواند تا از تبعیض و تحقیرعلیه زنان دادخواهی کند و دربرابرداغ جنسیت دنیای مردسالار، هویت انسانی را برای زنان نوید دهد. دنیایی که زنان را به عنوان ضعیفه هایی میشناسد که تنها در پستوی خانه ها حبس شوند و با لوایح و مصوباتی که تنها مایه حذف زنان است، اسباب خانه نشینی آنان را بیشتر فراهم میکنند.
روشن است درمناسباتی که زنان را تنها وسیله ای برای خدمت رسانی جنسی قلمداد میکند شاهد بروز انواع خشونت ها علیه زنان و رشد روزافزون تن فروشی تا سرحد سنین کودکی میباشیم.و در شرایطی که فقر و بیکاری زندگی هزاران انسان را به گرداب نابودی فرو میبرد، زنان درمعرض بیشترین آسیب ها قرار میگیرند.
اما آنچه که هر روز شاهد آن هستیم، عروج عزم مصمم انسانها برای داشتن یک زندگی بدور از تبعیض است از همین رو یکصدا با هم بانگ برمی آوریم که ما شایسته دنیایی هستیم که:
١-تبعیض علیه زنان در تمامی قوانین حقوقی سیاسی ، اجتماعی، قضایی ،شغلی و تحصیلی رفع شود.
٢-ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها لغو شده و زنان بتوانند در تمامی رشته های ورزشی فعالیت داشته باشند.
٣-امنیت زنان در برابر هرگونه خشونت و تعرض و تجاوز درمحیط های کار و خیابان ودر چهارچوب خانواده ، تضمین شود وعلیه متعرضین به زنان در تمامی اشکال جسمی روحی و کلامی اعلام جرم شود و قربانیان
تجاوز و خشونت های خانگی و اجتماعی مورد حمایت های قانونی قرار گیرند.
۴- ختنه زنان به معنای مثله کردن اندام زنان یک جنایت است و باید ممنوع شود.
۵- بی حرمتی و خشونت قانونی به زنان در خیابان تحت عناوین طرحهای عفاف و حجاب که دستمایه انواع خشونت به زنان میشود ،متوقف شود
٦- برای حفظ حرمت و شان انسانی زنان و جلوگیری از رشد روز افزون آمار زنانی که به واسطه فقر و نداشتن حمایت های اجتماعی به گرداب مافیای تن فروشی و قاچاق میافتند به تمام زنان بیکار حقوق بیکاری پرداخت شود.
٧-تبعیض و تفکیک جنسیتی در موقعیت های شغلی و تحصیلی لغو گردد و زنان از مزد برابردر ازای کار برابر با مردان برخورداد باشند.
٨-زنان باید در چهارچوب خانواده از حق طلاق و حضانت فرزندان و سفر و اختیار شغل و باقی حقوق فردی برابر با مردان برخوردار باشند و ازدواج کودکان ممنوع اعلام شود
٩-زنان باید از هویت شهروندی برابر با مردان برخوردار باشند تا بتوانند برای فرزندان خود ثبت هویت کرده و شناسنامه دریافت کنند.
١٠-تمامی زنان فاقد بیمه های درمانی باید از بیمه رایگان برخوردار شوند و بتوانند فرزندانشان را تحت پوشش بیمه خود قرار دهند.
تنها با تضمین حقوق برابربرای همه انسانها میتوان در جهت ساختن یک دنیای شاد و انسانی قدم برداشت. دنیایی که مجال ستم کشی جنسیتی را به صاحبان سرمایه و قدرت نخواهد داد چرا که حفظ ساختارهای ضد
زن تنها به نفع مناسبات پوسیده سرمایه دارانی است که از کار فوق ارزان زنان سود های کلان به جیب میزنند و همواره از لشکر دخیره ی زنان بیکار ،برای سودآوری هرچه بیشتر بهره می ببرند و از همین رو با چنگ و دندان در حفظ نابرابری و تبعیض میکوشند.
هشت مارس برابری زن و مرد را فرا میخواند تا همه انسانها متحد و یک صدا سیطره یک عمر ستم جنسیتی را کنار زده و افق دنیایی شاد وانسانی را پدیدار سازند.

زنده باد هشت مارس روز جهانی زن       زنده باد برابری زن و مرد

ندای زنان ایران اسفند ٩۴

اتحادیه آزاد کارگران ایران