افق روشن
www.ofros.com

به تکثیرم به تکثیرم

سروده ای از شهریار دادور، برای دختران خیابان انقلاب

تهیه و تنظیم: پرواز                                                                                     چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۹٦ - ٧ مارس ۲۰۱٨

به تکثیرم به تکثیرم - سروده ای از شهریار دادور
برای دختران خیابان انقلاب

به تکثیرم به تکثیرم
ببین من چون کتاب شعر ممنوعم
که بر لب زمزمه، در کوچه آوازم
به شب در بین مردم، اسم رمزم من
به روز اما سرود سرخ آغازم
ببین درکوچه و میدان چگونه برتو می تازم!

ببین از چادر و از روسری و از حجاب تو
چه پرچم ساختم از اعتراضم ـ
برجنون بی حساب تو
ببین تا من چگونه بر تو می تازم
ببین من تازه تازه بذر آغازم

ببین تکثیر من را از سکوی هرچه میدان
از درون خانه تا متن خیابان
از پس ِ پنهان ترین جا
تا تمام شهر ایران .
این من : آن زن که تو می خواستی تا من نباشم در جهان ذهن انسان!

به تکثیرم به تکثیرم
ببین با پرچمی از جنس تن پوشم
به عریانی ببین تن را چگونه جامه می پوشم
منم من اینهمان خود
منم آن زن که تو می خواستی تا من نباشم
در جهان خود .

به تکثیرم به تکثیرم
ببین همچون کتاب شعر ممنوعم
که بر لب زمزمه، در کوچه فریادم
ببین تا من چگونه بر تو می تازم
ببین من تازه تازه شعر آغازم
که بر پایان مرگ تو
جهانی تازه می سازم .

به تکثیرم به تکثیرم
دلیل حکم تغییرم
ببین تا من چگونه بر تو می تازم
ببین من تازه تازه بذر آغازم

شهریار دادور ـ استکهلم - فوریه ٢٠١٨ ـ ١۴ بهمن ١٣٩٦

با تشکر ویژه از:
آیدا پایدار
عقاب
پرتو یاران
و همه ی کسانی که از تصاویرشان در تهیه ی این کار استفاده شده
تهیه و تنظیم : پرواز