افق روشن
www.ofros.com

٨مارس، روز جهانى زن گرامى باد

8 March roz zan


هشتم مارس همه ساله درسراسر جهان به عنوان روز جهانی زن و برای بزرگداشت مبارزات زنان برای برابری و رهایی گرامی داشته می‌شود. ٨ مارس درودی است برمبارزان راه برابری و نویدی است بر پایان ستم و تبعیض جنسی...