افق روشن
www.ofros.com

منشور مطالبات حداقلی تشکل‌ها و مسئله زن در آینده ایران

مینا احدی، مرجان افتخاری، مریم نمازی، الهه صدر، شیوا محبوبی، ستار رحمانی، مریم جزایری

برنامۀ رادیو پیام                                                                                                                         شنبه ۲٧ اسفند ۱۴۰۱ - ۱٨ مارس ۲۰۲٣