افق روشن
www.ofros.com

!آكسیون اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن

سازمان دمكراتیك ...فعالین چریكهای فدایی                                                                 چهارشنبه ١٦ اسفند ۱۳۹۱

٨ مارس، روز جهانی زنان كارگر و زحمتكش گرامی باد!

سالگرد روز جهانی زن را به فرصت دیگری برای: افشای چهره زن ستیز رژیم سركوبگر جمهوری اسلامی و جنایات تمام دار و دسته های درونی اش بر علیه زنان، رساندن صدای زنان آگاه و مبارز به گوش افكار عمومی و مردم آزادیخواه و حمایت از خواستها و مطالبات برحق زنان تحت ستم ایران مبدل سازیم!

زمان: شنبه ٩ مارس ٢٠١٣ از ساعت ٢ تا ۴ بعداز ظهر

مكان: میدان "ترافلگار اسكوئر" لندن

نزدیكترین ایستگاه قطار: (CHARING CROSS STATION(Bakerloo/Northern Line)

--------------------------------------------------------------

سازمان دمكراتیك ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریكهای فدایی خلق ایران در لندن

۵ مارچ ٢٠١٣