افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد هشت مارس روز جهانی همبستگی با مبارزات زنان


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                                               سه شنبه ۱٦ اسفند ۱۴۰۱ - ٧ مارس ۲۰۲٣

در آسانه هشت مارس روز جهانی زن هستیم . امسال در شرایطی به پیشواز روز جهانی همبستگی با مبارزات زنان می رویم که خیزش انقلابی زن-زندگی-آزادی با پیشگامی زنان ایران علیه ستم و تبعیضات جنسی، جنسیتی و سنت های ارتجاعی مردسالار وارد ششمین ماه شده است. خیزش انقلابی که برغم سرکوب بی رحمانه نظام ارتجاعی و زن ستیز ایران که اخیرا با حمله شیمیائی به مدارس دخترانه درماندگی در مقابل جنبش های اجتماعی و درعین حال وحشیگری خود را بنمایش گذاشته است، همچنان ادامه دارد و مبارزات دلاورانه و انقلابی زنان ایران به سمبل مبارزات زنان جهان تبدیل شده و حمایت افکارعمومی دنیا را با خود همراه کرده است.
زنان ایران درگیر مبارزه ای تاریخی و سخت با یکی از ارتجاعی ترین و زن ستیزترین نظام های سرمایه داری درایران هستند و جا دارد ٨ مارس امسال را بنام روز همبستگی جهانی با مبارزات زنان ایران نام نهاد و با تمام توان از این مبارزات حمایت کرد. چرا که بخش اعظم زنان ایرانی بویژه زنان جوان و روشنفکر در مبارزه با آپارتاید جنسی با یکی از زن ستیزترین رژیم های مذهبی دنیا در جامعه ای مردسالار مواجه اند و برای احقاق حقوق پایمال شده خویش و پایان دادن به آپارتاید جنسی فشارهای زیادی را متحمل شده اند.
زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، روش ها و سیاست هائی بوده است که رژیم جمهوری اسلامی برعلیه زنان مبارز بکار برده است. اما هرگز نتوانسته صدای آزادی¬خواهانه و برابری طلبانه آنها را خاموش سازد.
سال گذشته در میدان نبرد علیه جمهوری اسلامی، زنان و دختران آزادی خواه و سوسیالیست در پیشاپیش صفوف مردم معترض با شور و شعف پایان ناپذیر و شجاعت و شهامت خود بر مرتجعین حاکم و نیز به افکارعمومی مترقی دنیا نشان دادند که خواهان تغییرات اساسی در زندگی خود هستند، از آن جمله خواهان برافتادن آپارتاید جنسی و محو هرگونه نظام مردسالار و سنت های ارتجاعی مذهبی هستند. به همین خاطر و در پرتو همین مبارزات و رشادت ها است که امسال توجه همه جهانیان به مبارزات زنان ایران جلب شده است و زنان با تشدید مبارزه خود و با پیشگامی در خیزش زن - زندگی - آزادی توانسته اند جنبش آزادیخواهانه زنان و حقانیت آن را به جهانیان شناسانده و افکار عمومی جهان را پشتوانه ادامه مبارزات خود سازند. اما هشت مارس تنها برای زدودن و نابود کردن آپارتاید جنسی و سایر تبعیضات علیه زنان محدود نیست، همچنان که خیزش زن - زندگی - آزادی نیز تنها لغو آپارتاید جنسی را مد نظر ندارد بلکه درعین حال برابری حقوق، حق کار، مسکن، لغو کار کودکان، پایان دادن به ستم ملی تامین آزادی بیان و تشکل و تجمع و سرانجام سرنگونی انقلابی رژیم حاکم، پایان دادن به ستم واستثمار و دردست گرفتن سرنوشت خود نیز جزئی از اهداف و خواست¬ها ی آنها محسوب می شود.

زنان، جوانان و توده های تحت ستم و استثمار
هشت مارس امسال را در شرایطی برگزار می کنیم که نزدیک به شش ماه از خیزش زن - زندگی - آزادی با پیشگامی زنان سپری می شود، برغم کشتار صدها جوان و نوجوان و کودک و دستگیری و زندانی کردن هزاران نفردیگر این جنبش برغم افت و خیزها همچنان ادامه دارد ودر آستانه هشت مارس صدها مدرسه دخترانه با حملات شیمیائی مزدوران رژیم و مسمومیت های گروهی دست بگریبانند و صدها زن و دختر بدلیل اعتراض به ستم واستثمار و تبعیضات جنسی وجنسیتی در زندان ها به سرمی-برند. هشت مارس امسال را به روز اعتراض به آپارتاید جنسی در جامعه و خانه و مدرسه ومحل کار و به روز مبارزه و همبستگی با زنان ودختران انقلابی ایران تبدیل کنیم و با تداوم مبارزات برعلیه نظام زن ستیز جمهوری اسلامی یاد زنان و مردان سوسیالیست و مترقی وانقلابی را که جان وهستی خویش را در راه نابودی یکی از پلید ترین پیامدهای نظام طبقاتی نهادند، گرامی داریم .

پرتوان و پیروز باد مبارزه برای رهائی زنان

سرنگون باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۱۴ اسفند ۱۴۰۱برابر با ۵ مارس ۲۰۲٣