افق روشن
www.ofros.com

!علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، برای آزادی و برابری


شورای همکاری نیروهای...                                                                                                        دوشنبه ٣٠ بهمن ۱۴۰۲ - ١٩ فوریه ۲۰۲۴


اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، برای آزادی و برابری!

هشت مارس روز جهانی زن، بار دیگر موقعیت نابرابر زنان را در مقابل جامعه قرار می دهد. در جهان سرمایه‌داری معاصر علیرغم مبارزات گسترده علیه خشونت و ستم بر زنان، هنوز هم آنان به شکل فزایندهای در موقعیت نابرابر و فرودست قرار دارند. در دهه‌های اخیر با رشد راست، تهاجم به دست‌آوردهای زنان به ویژه در آمریکای شمالی و شرق اروپا افزایش یافته است. اما به موازات آن مبارزه زنان علیه ساختار سلطه و ستم پدر/ مردسالار در آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا، بویژه در برزیل، آرژانتین، شیلی، هند و ایران و افغانستان رشد چشم گیری داشته است.
در ایران، فقر، بیکاری و بی عدالتی در هیچ زمانی چون امروز بر شانه کارگران و بخش وسیعی از مردم و به شکل مضاعف بر زنان سنگینی نکرده است. زنان کارگر بخشی از نیروی کار را در ایران تشکیل می دهند؛ خصوصا زنانی که تنها سرپرست خانواده هستند در شرایط کاری و اقتصادی و اجتماعی بدتری بسر می برند. این وضعیت، به اضافه ستم جنسیتی و نابرابری اجتماعی، موقعیت ویژه ای را برای زنان ایران نسبت به دیگر زنان بوجود آورده است.
بیش از چهار دهه است که رژیم جمهوری اسلامی با همه ابزار و قوانین پوسیده ضد زن و برای تحمیل حجاب اسلامی بر زنان تلاش کرده است. اما جنبش رهایی زنان در تقابل با جمهوری اسلامی و احکام آپارتاید جنسیتی آن، قرار داشته و با مطرح کردن خواست های رادیکال و مقاومت مدنی، جنبشی قدرتمند و مبارزه ای مستمر را برای آزادی و برابری پیش برده است. همچنین شاهد بوده‌ایم که نقش زنان در عرصه مبارزه کارگری، بویژه در بخش‌هایی که تقسیم کار جنسیتی رواج دارد نظیرمبارزه پرستاران، معلمان و بازنشستگان و یا بخش‌های غیر رسمی مشاغل، پیوسته تداوم و افزایش داشته است.

خیزش انقلابی ۱۴۰۱ نشان داد که نبرد برعلیه موقعیت فرودست زنان و آپارتاید جنسیتی، یکی از عرصه‌های مهم و قدرتمند برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است. تداوم سرپیچی زنان از مقررات حجاب اسلامی و حمایت عمومی از آنها در طول خیزش انقلابی و بعد از آن، نشان داد که تاریک اندیشی و زن ستیزی رژیم نتوانسته است زنان را به عقب نشینی وادارد. هم اینک جامعه ما شاهد مبارزه زنان شجاعی است که هر روز در خیابانها و شهرها و در همه جا، با حجاب اسلامی و آپارتاید جنسیتی ِحاکم، مقابله می کنند. مقابله‌ای بی نظیر که جهان عصر ما در یک صد سال گذشته برای دفاع از حق زن، حق پوشش اختیاری و تقابل با فرامین مذهبی به خود ندیده است. در این پیکار مداوم، زنان زیادی جان باختند، به چشمان آنها شلیک شد، مورد تجاوز قرار گرفتند، شکنجه و زندانی شدند، از محیط کار، دانشگاه و مدرسه اخراج شدند، اما به مبارزه و مقاومت خود در عرصه‌های مختلف ادامه داده‌اند. اعتصاب تعدادی از فعالین زن در زندان ها علیه اعدام نمونه روشن آن است. همچنین شاهد رشد مبارزه کوئیرها و گسترش مبارزه آنان برای تحقق خواسته‌هایشان بوده‌ایم.

مبارزه و مقاومت زنان در اعتراضات گسترده کارگران در مراکز صنعتی و خدماتی، اعتراضات مداوم بازنشستگان و سایر اقشار تهیدست جامعه علیه فقر و اختناق، نشان داده است که اکثریت مردمان، نیروی عظیم کار و زحمت مرعوب سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نخواهند شد.
در آستانه ۸ مارس - روز جهانی زن - که جامعه در جستجوی تحول است، اپوزیسیون راست از طرق مختلف از جمله سلبریتی سازی و رهبران قلابی ساخته رسانه‌ها می‌کوشد اعتراضات زنان و ستم دیدگان را مصادره کرده و در مسیر بدیل ارتجاعی دیگری قرار دهد.

در این شرایط حساس وظیفه خطیری در برابر پیشروان جنبش زنان، رهبران، فعالین و پیشتازان مبارزه برای حقوق برابری و آزادی، برای تغییرهای بنیادی و برای ریشه کن کردن هرگونه ستم بر زن، قرار گرفته است. مبارزات جمعی مردم و جنبش‌های متعدد در این چند دهه و بویژه در یک سال و نیم گذشته نشان داده که مبارزات زنان در بطن شرایط انقلابی در جامعه ایران، جدا از مبارزات کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی نیست. پیوند حیاتی مبارزات مشترک و تنگاتنگ برای سرنگون کردن نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی از خواست های مبرم جنبش زنان است؛ چرا که رسیدن به آزادی و برابری، به تساوی حقوقی در همه اشکال زندگی، به رشد زنان در همه عرصه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از مجرای خلاصی از قوانین پوسیده اسلامی و خلاصی اقتصادی از سیستم سرمایه داری حاکم میسر است. روز هشت مارس امسال را به مناسبتی بر علیه اعدام، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حق بیان، حق آزادی پوشش، دستمزد برابر، تامین زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان تبدیل کنیم.
روز هشت مارس، روز مارش تشنگان آزادی و برابری و رفاه و امنیت است. هشت مارس روز اعلام برابری کامل زن و مرد در تمام عرصه های زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همه زنان و مردان آزادیخواه، همه فعالین جنبش ها و تشکل ها را به شرکت در صفوف زنان در مراسم های ۸ مارس و اشکال متنوع برگزاری این روز فرا میخواند.

زنده باد 8 مارس روز جهانی زن!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده بادآزادی، زنده باد سوسیالیسم

۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴ فوریه ۲۰۲۴

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) وهسته اقلیت