افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت روز جهانی زن

زنان پیشروان جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران


شورای همکاری ...                                                                                                                    چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱ مارس ۲۰۲٣
جنبش رهایی و آزادی زنان در ایران طی چهل و چهار سال گذشته یکی از دشمنان آشتی ناپذیر رژیم آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی بوده است. حاصل سالها نبرد دایمی توده های مردم ایران با حکومت سراپا زن ستیز، قرون وسطایی و جنایتکار جمهوری اسلامی، در مبارزات ماه های اخیر، پیشروی زنان در خیزش انقلابی توده های مردم ایران را برای پایان دادن به حاکمیت ننگین نظم سرمایه اسلامی نشان داد.با قتل ژینا (مهسای جوان) جنبش رادیکال با هدایت و محوریت زنان حول شعار “زن، زندگی، آزادی” سراسر ایران را فراگرفت. مرزها را درنوردید و به صدر رویدادهای سیاسی جهان عروج کرد و حمایت بی نظیر بشریت آزادیخواه را به خود جلب کرد.
امسال در چنین شرایط سیاسی / مبارزاتی شورانگیز، به استقبال هشت مارس، روز جهانی زن می رویم . ٨ مارس روز جهانی آزادیخواهی و برابری طلبی زنان است.
یک روز مهم و تاریخی در حیات جنبش‌های خلاف جریان و رادیکال بین المللی برای رهایی زنان است. چهل و چهار سال پیش در روز ٨ مارس، جنبش رهایی زنان با سازماندهی یک اعتراض وسیع خیابانی علیه جمهوری اسلامی و تحمیل حجاب اسلامی و ایدئولوژی منحط و قوانین عقب ماندۀ آن متولد شد. جنبش آزادی ورهایی زن، در ۸ مارس ۱۳۵۷، کمتر از یک ماه از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، اولین اعتراض وسیع را علیه این نظام آپارتاید جنسیتی سازمان داد و علیه زن ستیزی و انحطاط و سرکوب آن اعلام جنگ نمود.
به علاوه امسال در شرایطی به استقبال ٨ مارس میرویم، که یک تغییر جدی تناسب قوای سیاسی / اجتماعی به نفع جنبش آزادیخواهانه و سرنگونی جمهوری اسلامی در جامعه شکل گرفته است. در نتیجه لازمست مارش های وسیع خیابانی را علیه موجودیت رژیم زن ستیز اسلامی سازمان دهیم. در شهرهای مختلف و در دانشگاهها، میتینگ و راهپیمایی برگزار کنیم. “آزادی زن، معیار آزادی جامعه است”، پرچم رهایی زن و برابری کامل آنان را در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به اهتزار درآوریم.
٨ مارس امسال می تواند باردیگر لرزه بر اندام رژیم اسلامی وارد کند. چرا که مرتجعان اسلامی بخوبی نقش و جایگاه جنبش آزادی و رهایی زن را می شناسد، بر نفرت عمیق آنان از جمهوری اسلامی واقفند. زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی، یک رکن مهم ماهیت این نظام است و حجاب پرچم آن. مبارزه علیه این ارکان، هستی و نیستی کلیت رژیم را به مصاف می طلبد.
فعالین جنبش آزادی زن لازمست یک ٨ مارس رادیکال و رزمنده را تدارک بیینند و سازمان دهند. فعالین چپ و کمونیست و آزادیخواه و برابری طلب باید برای تدارک این روز با تمام نیرو به میدان بیایند. فراخوان ما اینست برای وارد کردن ضربه نهائی، برای سرنگونی انقلابی حاکمیت آپارتاید اسلامی آماده شویم. همه جا متشکل شویم. ما به کمتر از برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در تمام عرصه های زندگی رضایت نمی دهیم و این مبنای نزدیکی و دوری ما با هر حرکت و جنبشی در باره مسئله زن و رهایی آنان است.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، زنان و مردان برابری طلب، خانواده های کارگری، معلمان، پرستاران و دانشجویان را به هر چه با شکوهتر برگزاری روز جهانی زن فرامی خواند. رهایی از تمامی ابعاد ستم جنسیتی و طبقاتی حق مسلم زنان است. زنان در مبارزات اخیر نشان دادند که به خوبی در یافته اند بدون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، بدون جدایی کامل دین از دولت و بدون تحولات اساسی و رادیکال در جامعه ایران، تحقق خواسته های برابری طلبانه آن ها ممکن نیست. آن ها در جنبش انقلابی اخیر مستقیما سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی را هدف قرارداده اند. پیروزی از آن جنبش آزادی و برابری است.

نه به حجاب اسلامی، نه به آپارتاید جنسیتی!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۷ فوریه ۲۰۲۳

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست،اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت