افق روشن
www.ofros.com

زنده باد هشت مارس، جنبش مبارزاتی و جان به لب رسیدۀ زنان


شورای همبستگی... ـ پاریس                                                                                  چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۹٦ - ٧ مارس ۲۰۱٨

هشت مارس ۲۰۱٨ فرا می رسد ولی تفاوت جنسیت زنان و مردان بر مبنای بهره کشی در سراسر جهان به قوت خود باقی است و تبعیض بیداد میکند. در جوامع غربی که حاکمین سیاسی آن مذبوحانه از برقراری "حقوق بشر" صحبت می کنند، نابرابری جنسی آشکارا به چشم می خورد. زیرا نظام سرمایه داری که خود بر پایه استثمار، تبعیض و سودآوری بنا شده، نه میخواهد و نه میتواند پاسخگوی معضل اجتماعی یاد شده باشد.
در ایران نیز به دلیل حاکمیت سرمایه با پوششی مذهبی و بطریق اولی دیکتاتوری عریان، وضعیت بسی اسفبارتر از کشورهای غربی است. به این دلیل است که زنان در تمامی جنبش های اعتراضی علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، حضوری فعال دارند و خواهان برابری جنسی بین زنان و مردان می باشند. آنها از هر موقعیتی برای برجسته نمودن بنای بی حقوقی و ظلم و تحقیر استفاده می کنند و از آنجا که از دیدگاه اجتماعی، طبقه ای بنام زنان موجود نیست بلکه زنان در طبقات حضور دارند، مطالبات و خواسته های شان در جامعه ای که نظام سرمایه داری حاکمیت دارد، بازتاب و نمودی عمومی بخود می گیرد. بنابراین مبارزات زنان بطور اجتناب ناپذیر در دو عرصه ی روبنایی و نیز ساختاری صورت می گیرد که شکل روبنایی آن عمومی است و مبارزه ی ساختاری آن ریشه ای طبقاتی دارد. روشن است که در وضعیت اولی، یعنی پیکار روبنایی که بصورت همگانی ظاهر می شود، بطور حتم از عناصر طبقاتی نیز برخوردار خواهد بود و نباید بین شان دیواری احداث نمود. چپ انقلابی در هر دو عرصه ی مبارزاتی جنبش زنان شرکت خواهد داشت تا اهداف طبقاتی مبارزه، نمود بارزتری یابد. بدین جهت است که زنان به دور از مدار عقب مانده ی جنسیتی، در مبارزه اقتصادی و سیاسی شرکت فعالانه دارند و بر علیه فاصله ی طبقاتی نظام سرمایه داری می رزمند و نیز از حقوق پایمال شده ی انسانی خویش دفاع می کنندکه بیش از بیش حالت عامیانه و همگانی بخود می گیرد. یکی از این اشکال مبارزه علیه حجاب اجباری است که می تواند پایه ی مادی رشد و گسترش مبارزات را در عرصه های دیگر موجب شود. بنابراین جنبش زنان ایران هم در نبردهایی که با دود و آتش آمیخته شده، علیه فقر و بیکاری می رزمد و هم مطالبات اولیه خود را با مبارزه ای شجاعانه از نظام سرمایه داری طلب می کند و از این نظر است که پیام پیکار جنبش زنان در روزی که نمود بین المللی دارد و به هشت مارس معروف است، الگو و زبانزد تمام انسان های آزادیخواه بویژه زنان جهان شده است. تا آزادی واقعی زنان راهی بس طولانی در پیش است که مردسالاری در تمام عرصه ها و زمینه های شخصی و اجتماعی رخت بربندد. بنابراین رهائی و برابری کامل زنان در یک انقلاب اجتماعی و در حکومت کارگران و زحمتکشان تحقق می یابد.

زنده باد هشت مارس روز جهانی مبارزات زنان

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

٧ مارس ۲۰۱٨

conseil.solid21@gmail.com