افق روشن
www.ofros.com

بیانیه در بزرگداشت روز جهانی زن (۸ مارس)


شورای هماهنگی تشکل های ...                                                                                                          چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ - ٨ مارس

امسال در حالی به استقبال روز جهانی زن می‌رویم که از یک‌ سو زنان شجاع ایرانی پیشتاز خیرش عظیم «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بوده‌اند و می‌روند که بساط ارتجاع و استبداد را برای همیشه جمع کنند. از سوی دیگر، بخشی از جامعه زنان (یعنی دانش‌آموزان) مورد تهاجم دشمنان آزادی و آگاهی قرار گرفته‌اند و هر روز شاهد مسمومیت دختران در گوشه و کنار مملکت هستیم.
۸ مارس یادآور مبارزه زنان کارگر برای حقوق برابر و رفع تبعیض است. این روز بخشی از جنبش‌های رهایی‌بخش و ضد ستمی است که طی قرن‌ها جاری بوده است.
زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی طی هزاران سال مورد ستم و تبعیض و نابرابری قرار گرفته‌اند. روبنای مردسالارانه ی نظام‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف، آنها را در چندین سطح مورد تعدی و ظلم قرار داده است. از یک سو، بخش عمده‌ای از آنها به دلیل عضویت در طبقات محروم و استثمارشده مورد ستم قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، به عنوان زن در ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردسالار از حقوق برابر محروم بوده‌اند. حتی در خانواده که نزدیک‌ترین های یک فرد هستند نیز حقوق زنان و دختران از طرف همسر، پدر، برادر و... نادیده گرفته شده است.
این در حالی است که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و جامعه از طریق نادیده گرفتن آنها خود را محروم از این نیروی عظیم کرده است. به سخنی دیگر، در این فرایند ظالمانه نه تنها زن‌ها از حقوق خود محروم شده و ساختارهای مردسالار موانعی جدی را برای رشدیافتگی زنان ایجاد می‌کنند که کل جامعه نیز از این شرایط آسیب می‌بینند. قطعا در این میان مردان نیز به عنوان پسر، همسر و برادر یک زن خود را محروم از توانمندی‌های وی کرده‌اند.
بنابراین، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان و ساختارهای سرکوب مردسالارانه، در تحلیل نهایی به زیان کل جامعه از زنان و مردان خواهد بود و این ساختارها صرفا ابزاری هستند به نفع و به دست حاکمانی که از تغییر وضع موجود می‌هراسند یا کاسبانی که از وضعیت موجود ارتزاق می‌کنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با گرامیداشت روز جهانی زن، ضمن تبریک شجاعت زنان ایرانی در پیشرو بودن آنها در جنبش «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱، خواستار رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در ایران و سراسر جهان است. زنان حق دارند در تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضایی، خانوادگی و …. دارای حقوقی برابر با مردها باشند.
در پایان باید اشاره کرد زنان در ایران نشان داده‌اند که به دلیل ستم‌های مضاعف و چندلایه‌ای که طی قرون به آنها روا داشته شده است، می‌توانند مهم‌ترین نیروی تغییر در جامعه باشند و زندگی و آزادی را به هم گره بزنند و رهایی را به ارمغان آورند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

۸ مارس ۲۰۲۳ - ۱۷ اسفند ۱۴۰۱