افق روشن
www.ofros.com

زنده باد ٨ مارس، روز جهانی زن

شورای بیکاران                                                                                            سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

کارگران، زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب؛
امروز در شرایطی به استقبال ٨ مارس(۱٨ اسفند) روز جهانی زن می رویم که سرمایه داری همچنان انواع نابرابری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بر اکثریت جامعه که همانا کارگران و مزدبگیرانند، تحمیل نموده.
در این میان زنان به عنوان نیمی از جامعه که مولد نیروی انسانی است، فشار مضاعفی را بر دوش می کشند. خشونت و نابرابری جنسیتی و انواع بی حقوقی ها که ناشی از وجود سنت های کهنه و مرد سالار است، همواره توسط سرمایه داری باز تولید می شود که متعاقب آن آسیب ها و معضلات اجتماعی را در جامعه به دنبال دارد که بیش از پیش عرصه ی زندگی را بر زنان تنگ کرده است.
رشد روز افزون تکنولوژی که می بایست در خدمت تامین نیازها و رفاهیات در جامعه باشد، بالعکس در جهت کسب سود هر چه بیشتر و استثمار اکثریت جامعه اعم از زنان و مردان و کودکان می باشد.
نظام سرمایه داری به مثابه سیستمی استثمارگر قادر به تحقق برابری واقعی در روابط و مناسبات میان انسان ها نیست. بی تردید در سیستمی که اقلیتی نا چیز تمامی امکانات و نعمات ما حصل دسترنج اکثریت جامعه را در تملک خود داشته، کاملا بدیهی است که این سیستم فاقد مشروعیت است و نمی تواند خواست ها و مطالبات بر حق جامعه را تامین کند. جنبش زنان با ایجاد تشکل های خود ساخته و مستقل، دوشادوش دیگر جنبش های اجتماعی و با اتکا به طبقه کارگر می تواند مطالبات بر حق شان را به کف آورد.
شورای بیکاران ضمن زنده نگاه داشتن ٨ مارس، روز جهانی زن اعلام می دارد که خود را در راستای به تحقق رساندن خواست و مطالبات زنان کارگر می بیند؛ و تمامی کارگران و مردم آزادی خواه را به مبارزه ای پیگیر برای به ثمر رساندن این جنبش فرا می خواند.

زنده باد دنیای آزاد و برابر

زنده باد ٨ مارس، روز جهانی زن

شورای بیکاران

http://www.kargaranbikar.blogfa.com/post/15