افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس روز جهانی زن را شادباش میگوییم


شورای سازماندهی اعتراضات                                                                                                       دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۴۰۰ - ٧ مارس ۲۰۲۲

امروز هفده اسفند برابر با هشت مارس روز جهانی زن است. این روز همه ما کارگران است که از تبعیض بیزاریم. هشت مارس روز همه ما مردمی است که مستقیما تجربه کرده ایم که ستم علیه زن، ستم به کل جامعه است.
قتل مونا حیدری و قتل های ناموسی ریشه در این سیستم نابرابر دارد. عقب ماندگی و تحجر را دامن میزنند تا کل جامعه را به قهقرا ببرند . کودک همسری درد دیگری است که بیشترین قربانیان آن از ما کارگران و بخش های محروم جامعه است. با بر قراری تبعیض علیه زن و ستمکشی زنان این ما کارگران هستیم که بیشترین آسیب را می بینیم. ما کارگران پیمانی نفت این روز مهم برابری طلبی را گرامی میداریم و خواهان برابری زن و مرد در کل جامعه هستیم. معیشت، کرامت و حرمت انسانی حقوق پایه ای ماست.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

١٧ اسفند ۱۴۰۰