افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس، روز جهانی جنبش حق طلبانه زنان را گرامی میداریم


شورای سازماندهی اعتراضات (ارکان ثالث)                                                                                        پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۷ مارس ۲۰۲۴

۸ مارس، روز جهانی جنبش حق طلبانه زنان را گرامی میداریم

ما کارگران نفت، تبعیض و بی حقوقی زن در دنیای متمدن امروز را محصول تفکری عقب مانده از ترقی خواهی و مدرنیسم میدانیم و معتقدیم قوانین ایدئولوژیک در جوامع سرمایه داری با این نوع تفکر ارتجاعی حدود، قابلیتها، توانایی و آزادی های زن را تعریف نموده، او را به بردگی میکشاند و او را به طبقه دوم جامعه میراند. ما در مبارزه با آنچه اساس محدودیت و محرومیت زن نسبت به ابتدایی ترین حقوق انسانی اوست با جنبش زنان مبارز در یک جبهه قرار داریم و واضح است که اتفاقاً همان قوانین ایدئولوژیک، ضد انسانی و برده داری در تبعیض، بی حقوقی و محرومیت ما کارگران و توده مردم طبقات محروم جامعه نیز نقش دارد و همان عاملی است که همه جنبش‌های مدنی و مطالباتی نسبت به آن معترض و اساس فلاکت و بی حقوقی جامعه است.
جنبش کارگری از این دست با جنبش زنان با شناسایی و معرفی ریشه درد و مشکلات خود همسو و از این جایگاه اعتراضات ما در کارخانه و محل کارمان محدود نمیگردد و اساس تمام مشکلات موجود را هدف قرار داده است.
مطالبات ما نه تنها صنفی و با خواست معیشت و منزلت ما کارگران است، ما خود را در مبارزه با تبعیض و بی حقوقی و بی تأمینی در کنار زنان معترض و سایر جنبش‌های مطالباتی میبینیم و شعار ما همچنان #زن_زندگی_آزادی است که بدین ترتیب با آن تجدید عهد می‌نماییم.
خواسته ما آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، کارگران زندانی و لغو فوری مجازات اعدام است.
ما این روز را با یاد مهسا مینی، جانباختگان، مبارزان و زندانیان در بند، بخصوص زنان زندانی و همچنین کارگران زن شاغل در نفت و همه مدافعان راه آزادی و برابری گرامی میداریم.

زن زندگی آزادی

نه به بردگی مزدی

معیشت منزلت حق مسلم ماست

اعتصاب اعتراض اتحاد

پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)