افق روشن
www.ofros.com

٨مارس نماد رزم زنان گرامی باد


شورای حمایت از ...                                                                                        يكشنبه ٧ اسفند ماه ١٣٩٠

به نفع کیست که زنان شهروند درجه دوم باشند؟ دستاوردهای محدودی که درکشورهای پیشرفته به یمن مبارزات کارگران برای کاهش ساعات کار،رفاه،آزادی و برابری، برای زنان حاصل شده بسیار ناپایدارند و مرتبا مورد هجوم قرارمیگیرند.این خیل عظیم زنان و به ویژه مادران کم درآمدند که اولین قربانیان کاهش امکانات اجتماعی اند و در صف اول اخراجیها قرار دارند،اکثریت توده وسیع کارگران نظافتچی،کارگران خانگی وغیره را زنان تشکیل میدهند.گیریم که بخشی از زنان هم به وکالت وریاست و پارلمان راه یافته باشند آیا بجزتزئین سیستم موجود توانسته اند کاری بکنند؟ ازهند، پاکستان و افغانستان وایران گرفته تا یونان وچین وغیره، پیکر و روح زنان زیر بار ستم طبقانی،ستم جنسی،کارخانگی و سلطۀ پدرسالاری درهم میشکند. حکومت سرمایه داری،مذهبی ایران سی وسه سال است که تلاش میکند به نیروی مذهب و سنتهای ارتجاعی زنان را به بی حقوق ترین انسانها تبدیل کند.

واقعا به نفع کیست که زنان همه جا برده باشند؟ زنی که هر لحظه در خطر اخراج از کار قرار دارد،کار خانگی نیرو و توان او را به یغما میبرد، بارداری و بچه داری به عنوان مشکل شخصی اوبه حساب میاید،زنی که درزندگی خود مورد تحقیر، ستم و آزار قرارمیگیرد،زنی که شوهرویا خویشاوندان در کشتنش خود را مجاز میدانند... آیا بهترین نیرو برای پذیرش بیشترین بی حقوقیها وتبدیل شدن به نیروی کار ارزان نیست؟ منفعت نظم طبقاتی دراین ستم نهفته نیست ؟ درحقیقت این سیستم سرمایه داری در جهان است که در جهت بقا و بازتولید ستم جنسی تا آنجائی که به سود این نظام باشد تلاش میکند.

رهائی زنان در روابط اجتماعی حاضر ممکن نیست! برای رهائی چاره ای بجز مبارزه ای سخت و چند جانبه نداریم. برای نابودی تبعیض جنسی وهرآنچه تحقق آزادی، رفاه و زندگی انسانی را مانع میشود، حول منافع واقعی خود، حول منفعت خیل عظیم زنان کارگر و فرودست متحد شویم. این بردوش ماست که چهرۀ مردان هم طبقه ای خود را به طرف خود برگردانیم و بگوئیم نگاه کن این منم، همراه تو و بیحقوقتر از تو،برخاسته ام تا بنیاد ستم را براندازم، رهائی ما در گروی پیوند مبارزاتی ما و نابودی کل روابط اجتماعی موجود است.

نابود باد حکومت سرمایه داری مذهبی وضد زن در ایران

زنده باد آزادی زنان در تمام جهان! زنده باد سوسیالیسم!

شوراازهمۀ آزادیخواهان دعوت میکند که همراه ما درمراسمهائی که به مناسبت ٨ مارس برگزارمیشود شرکت کنند.

تظاهرات :همراه با دیگر گروه های آزادیخواه و سوسیالیست - سه شنبه ٨ مارس ازساعت ١٨.٠٠ .

مکان Södermalmstorg - Slussen:        برگزارکننده 8-mars kommittén:

سخنرانی وگفت و شنود :شنبه ٣ مارس،ساعت ١۵.٠٠ در هوسبی ترف- موضوع(افق جنبش زنان)

جشن ٨ مارس :شورا در جشنی که حزب کمونیست ایران به مناسبت روز جهانی زن برگزار میکند، شرکت میکند.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

www.shora.se       shoraye1@gmail.com       Mobil: 0701502011

٢۵ فوریه ٢٠١٢