افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس دوباره فرا رسید بگو آزادی زن کی فرا میرسد


شورای ... ـ استکهلم ـ سوئد                                                                                  دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۹۵ - ٦ مارس ۲۰۱٧

طلوع هشت مارس بر دریای خون وسفره های خالی در خاور میانه و بساط شیادان در کاخ سفید روزگار تیره نیمی از بشریت معاصر یعنی زنان را همچون داغ ننگ بر پیشانی دوران کنونی ما برملا میکند. جهانی که صد سال پیش در چنین ایامی قانون کلیسا و مذهب و استثمار کودکان را پس زده بود و برابری کامل زن ومرد را بر تارک جهان می کوبید . جهانی که کارخانگی و و تبعیض جنسیتی و نژادی را به مصاف طلبیده بود اینک نه تنها اسیر دولت های مذهبی وتهاجم بیرحمانه بر زنان است بلکه دولت های سکولارش با چادر وچاقچور به ملاقات مشتریان دست ساز خویش میروند. سرمایه به یاری مذهب وناسیونالیسم تسمه از گرده مردم کشیده است و نیروهای انقلابی پراکنده در چنگال بحران کم اثر یا بی اثر شده اند . هشت مارس دوباره فرا میرسد تا بر این مهلکه نوری بتابدو هشداری باشد برای خاتمه این سیر قهقرایی . هشت مارس میآید تا قوای خویش را سان ببینیم و بر توانایی های خویش وقوف یابیم ودرتدارک سرنگونی نظم کنونی خود را مهیا کنیم جمهوری اسلامی در ایران اعلام دوران تیره ای بالاخص برای زنان بود که در ادامه خویش وملزومات سرکوب در سطح جهانی به داعش انجامید. دوران تیره ای که حملات بی وقفه آن دامن زنان و مردان کارگر وزحمتکش کشورهای متروپل را نیز گرفته است . ظهور ترامپ و قدرت گیری هار ترین جناحهای سرمایه داری توام با نژاد پرستی وناسیونالیسم ومذهب از مشخصات این هجوم وحشیانه است.
هشت مارس در این اوضاع واحوال فرا میرسد. شرایطی که نمی تواند خلق الساعه باشد و محصول پروسه ای طولانی از تعارضات طبقاتی در اعماق جامعه وبدیل های سرمایه داریست . تعارضاتی که اگر موانع آن برداشته شود آبستن فوران خشم توده ای در ابعاد بین المللی است. این مسئله از نگاه طبقه حاکم پوشیده نیست ودر چاره جویی برای این معضل است که دست بدامان عقب مانده ترین وارتجاعی ترین ایده ها برای کنترل تعارضات شده است . سیاستی که باید تا پشت در خانه های امن خود نیزادامه دهند.
در اعماق جامعه اماجنبش زنان در حال خلاصی از زیر بار فمنیسم لیبرال به یک فاکتور عمده در جنبش های اجتماعی و طبقاتی بدل میشود . فراخوان زنان آرژانتین به اعتصاب رزمنده در هشت مارس امسال در سطح بین المللی و استقبال از آن در سطوح مختلف وکشورهای مختلف نشانه هایی از این روند در حال شکل گیریست. اعلام مواضع این حرکت در دفاع و همبستگی با جنبش طبقاتی و احساس تعهد به سرنوشت زنان کارگر و زحمتکش و همه معضلات زندگی اجتماعی علاوه بر مشکلات زن بودن نشانه ای ازبلوغ تعارضات و تطابق با ملزومات مبارزه در دوران کنونی است. اعتراضی که از انترناسیونالیسم و تعرض سرمایه و کار خانگی و آزادی زندانیان سیاسی در جهان و.... سخن میگوید. اعتراضی که با قبول تعهد در قبال زندگی اجتماعی در تمام ابعادش ، حقارت فمنیسم لیبرال وتقلیل گرایی حرکت های تک مضمونی را به سایه میبردو حاکی از نگاهی جدی و سراسری به جنبش ومطالبات خود است که نیاز این دوران تیره ومقابله با هجوم وحشیانه به جنبش های اجتماعی راتشکیل میدهد.
در ایران اما جنبش زنان غول در کمینی است که بهیچوجه با دوران قیام بهمن قابل مقایسه نیست . نیروهای این جنبش نزدیک به چهل سال است که بی وقفه در جنگی روبارو با دولت ونظامیان آموزش دیده اند. این مهارتها اگر با کار جمعی ودستاورد های جهانی تلفیق شود به تمامی چهره ایران ومنطقه را تغییر میدهد. جمهوری اسلامی در هراس از این واقعه است که دمی از سرکوب نمی ایستد. در این دوران که بیشتر از هر وقت ابعاد انترناسیونالیستی مبارزه شرط پیروزی است باید از طریق کمک وشرکت در جنبش های دیگر زمینه های پیروزی جنبش های انقلابی را هموار نمود.
همانطور که اطلاع دارید زنان مبارز آرژانتین فراخوان به مبارزهای جهانی بر علیه سیستم ضد زن و سرمایه داری حاکم بر جهان دادهاند. نخستین حرکت اعتصاب جهانی زنان روز ۸ مارس است . تعداد بسیاری از زنان انقلابی از کشور های مختلف به حمایت و شرکت به این مبارزه پیوسته اند. در حمایت از فراخوان اعتصاب زنان و اعلام کمپینی بر علیه وضع موجود دراستکهلم، جمعی در حمایت از این اعتراض جهانی تشکیل شده که تعدادی از نیروهای چپ وسوسیالیست از جمله شورا در آن فعال هستند. حمایت از این همکاری بین المللی و نیروهای آزادیخواه و خلاف جریان یک اقدام موثر و در جهت تقویت جنبش انقلابی زنان است.
همچنین طبق روال هر ساله، روز ۸ مارس تظاهراتی از طرف کمیته ۸ مارس، ساعت ۱۷.۳۰ در استکهلم برگزار می شود. فوروم سرخ که تشکل همکاری احزاب وسازمانهای چپ و رادیکال در سوئد است و شورای استکهلم بعنوان عضوی از این فوروم در این تظاهرات شرکت میکند. از همه آزادیخواهان دعوت میکنیم در این تظاهرات شرکت کنند.

Norra latin (närmaste tunnebana hötorget) tid : 17:30

گرامی باد هشت مارس

روز ارزیابی ونمایش رزم زنان برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم ـ سوئد