افق روشن
www.ofros.com

گزارش از فعالیت های شورای استکهلم در استقبال از ۸

مارس و تظاهرات در روز جهانی زن


شورا ـ استکهلم                                                                                                                        دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱ مارس ۲۰۲۴

دو سمینارِ بحث و تبادل نظر با تم کلی، جنبش های انقلابی ، زنان ، کارگران.... و ارتباط جنبش ها، برگزار کردیم.
هر سمینار دو سخنران داشت که هر یک از زوایای مختلف به طرح بحث خود پرداختند. مباحث با شرکتِ فعال حاضرین ، که در محل حضور داشتند و یا از طریق پلاتفرم زوم همراه بودند، ادامه یافت.
سخنرانان سمینار اول، ۳ فوریه، افسانه پویش و آذر ماجدی بودند.
سخنرانان سمینار دوم، ۲ مارس، کوکب محمدی و مهرنوش شفیعی و گردانندگی هر دو برنامه را فرزانه ابیری به عهده داشت.
۸ مارس در تظاهرات روز جهانی زن در استکهلم شرکت داشتیم. دستِ همراهانمان را به گرمی می فشاریم وبه ویژه از رفقايی که بار سفر از کشورهای دیگر را متحمل شدند، سپاسگزاریم. فیلم هايی از مجموعه این فعالیت ها، ضمیمه است.

پر توان باد رزم زنان برای رهائی

جمهوری اسلامی نابود باید گردد

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

شورا - استکهلم

سمینار دوم

اولین بخش از سمینار ۲ مارس، کوکب محمدیبخش دوم از سمینار ۲ مارس. مهرنوش شفیعیبخش سوم نظرات شرکت کنندگان.بخش چهارم و پایانی، مهرنوش شفیعی، عباس سماکار، پروانه وزیریتظاهرات ۸ مارس


****************

گزارش مختصر از سمینار و تبادل نظر

حول جنبش های انقلابی، زنان، کارگران…. و ارتباط جنبش ها،
این برنامه، شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۴، در استکهلم برگزار شد.
آذر ماجدی و افسانه پویش سخنرانان این برنامه بودند. متاسفانه نسیم محمدی به علت کسالت امکان شرکت در جلسه را نداشت.
بخشی از این برنامه اختصاص داشت به شرکت فعالِ حاضرین در مباحث که بطور حضوری و یا از طریق پلاتفرم زوم همراه بودند.
شورای استکهلم ضمن سپاسگزاری از یکایک همراهان به اطلاع می رساند که این مباحث ادامه خواهد داشت.

جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران نابود باید گردد

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

بخش اول از سمینار

اولین بخش از سمینار ۳ فوریه، آذر ماجدی و افسانه پویش: سمینار

پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۴۰۲ - ۸ فوریه ۲۰۲۴بخش دوم از سمیناربخش سوم و پایانی