افق روشن
www.ofros.com

(قطع نامه روز جهانی زن ٢٠١٢ (١٣٩٠


شورای سراسری برگزاری                                                                            سه شنبه ١٦ اسفند ماه ١٣٩٠

گرامی باد ٨ مارس (١٨اسفند) روز جهانی زن

امسال روز جهانی زن را در حالی جشن می گیریم که در خاورمیانه و شمال افریقا خیزش های انقلابی برای سرنگونی رژیم های دیکتاتوری وابسته به سرمایه داری شروع شده و در بعضی از کشورها از جمله تونس، مصر و لیبی به سرنگونی دیکتاتورها انجامیده و انفلاب تا پیروزی نهایی که همانا در دست گرفتن سرنوشت انسان ها توسط خود آنهاست، ادامه دارد. بی شک در جریان این خیزش های انقلابی نقش زنان برجسته و تعیین کننده بوده است. اما این دور جدید از نقش زنان فقط محدود به گستره جغرافیایی خاورمیانه و شمال افریقا نبوده بلکه در جنبش عظیمی که به نام جنبش ٩٩درصدی هاعلیه اقلیت یک درصد حاکم بر سرنوشت کل مردم از یک سال پیش از وال استریت شروع شده و در اندک مدتی کل جهان مدعی دمکراسی سرمایه داری را در نوردیده است، زنان به عنوان نیمی از این جنبش جهانی، حضوری پر رنگ و مؤثر داشته اند.
اما تا جائی که به نقش و حضور زنان ایران در مبارزات توده ای و اجتماعی علیه تبعیض و نابرابری بر می گردد، این نقش دارای تاریخچه ای طولانی است که اگر نگوئیم از صد سال پیش، باید اذعان داشت که در سه چهار دهه اخیر در زندگی اجنماعی مردم ایران بیشترین تأثیر را داشته است. و اینک با توجه به شرایط جدیدی که در سطح جهان شکل گرفته و جنبشی که خواست های انسانی را پرچم مبارزه خود کرده و با قدرتی بین المللی وارد میدان شده است، می تواند برای مبارزات زنان ایران تکیه گاه و پشتوانه ای محکم و قوی باشد و با اتکا به تجارب و توانایی های این جنبش جهانی، قدرتمندتر در عرصه مبارزه برای به دست آوردن حقوق انسانی خود وارد عمل شود. ما اعلام می کنیم بخشی از این جنبش جهانی هستیم که برای ایجاد جهانی می کوشد که در آن زن به مثابه انسان کاملا برابر با مرد به حساب خواهد آمد.
بنا براین ما انسان های آزادیخواه و برابری طلب ایران خواسته های زیر را مطالبات برحق خود دانسته و برای به دست آوردنش مبارزه می کنیم :
١- برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، شغلی و خانوادگی.
٢- لغو حجاب اجباری.
٣- ازدواج دختران زیر ١٨ سال به هر شکلی ویا به هردلیلی وعقیده ای ممنوع و جرم به حساب آید .
۴- چندهمسری ممنوع و جرم محسوب شود.
۵- بیمه و حمایت اجتماعی و بهداشتی از زنان معتاد و خیابانی و تن فروش.
٦- لغو مجازات های اعدام و سنگسار.
٧- آزادی کلیه زندانیان سیاسی.
٨- حق انتخاب آزادانه همسر و جدائی از او.
٩- مزد برابر زنان با مردان.
١٠- به رسمیت شناختن خانه داری به عنوان یک شغل و پرداخت حقوق مکفی توسط دولت.
١١- پرداخت بیمه بیکاری به کلیه زنان و دختران بیکار بالای١٨ سال.
١٢- ممنوعیت جدا سازی ها و سهمیه بندی جنسیتی در کلیه مراکز کاری و تحصیلی .
١٣- برخورداری از حق مساوی با مردان در سرپرستی فرزندان.
١۴- به رسمیت شناختن ٨ مارس به عنوان روز جهانی زن وبرگزاری مراسم این روز بدون هیچ ممنوعیتی.

زنده باد دنیای آزاد و برابر

زنده باد ٨ مارس

شورای سراسری برگزاری مراسم ٨ مارس ١٣٩٠

http://zananemrooz.blogfa.com