افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد هشتم مارس نماد رزم زنان

!گزارش از کمپین استقبال از ۸ مارس و تظاهرات در روز جهانی ز ن

شورای استکهلم همراه با                                                                                                               جمعه ۱٩ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰ مارس ۲۰۲٣


گزارش از کمپین استقبال از ۸ مارس و تظاهرات در روز جهانی ز ن!

از یکم تا سوم مارس در مرکز شهر استکهلم چادر اطلاعاتی داشتیم، همراه با پخش اطلاعیه، ترانه سرودهای انقلابی و سخنرانی. آلبرت، چند ترانه سرود انقلا بی، از سروده های خودش را که در رابطه با خیزش جاری زنان و ستمدیگانِ ایران نوشته و تنظیم کرده است را اجراء کرد. نمایشگاهی از تصاویر زنانی داشتیم که در پنجاه سال اخیر، و تا کنون در مبارزه بر علیه حاکمیت ستم و سرمایه و برای دنیايی بهتر رزمیده و جان خود را از دست داده اند. با وجود سرما و وزش باد شدید که برای کمپین خیابانی محدودیت های مشخصی ایجاد می کند، این کمپین سه روزه، با همکاری صمیمانه رفقای شورا و دیگر نیروهای آزادیخواه و کمونیست برگزار شد. ۸ مارس به فراخوان شورا و Socialisterna partiet Rättvisa و دیگر آزادیخواهان و نیروهای چپ و کمونیست در مرکز شهر تظاهرات برگزار شد و سخنرانان شورا به جنبش جاری و زنان در ایران، حمله های شیمیايی به مدارس و ضرورت حمایت انترناسیونالیستی توده ها از این جنبش اشاره کردند. ۸ مارس نیز بارش برف سنگین و عواقب ناشی از آن، از جمله توقف وسایل نقلیه شرکت در تظاهرات را با سختی روبرو کرده بود.

پر توان باد رزم زنان برای رهائی

جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران نابود باید گردد.

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا استکهلم

کمپین استقبال از روز جهانی زن ، استکهلم ۲۰۲۳


***********