افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس روز زن گرامی باد


شورای حمایت از .../ استکهلم                                                                         پنجشنبه ١۵ اسفند ۱۳۹٢

هشت مارس روزیست که باید بیلان مبارزات آزادیخواهانه زنان را ودستاورد ها وپس رفت ها را در این عرصه بازبینی نمود ومبارزه علیه فرودستی زنان واقتدار مرد سالاری را تشدید نمود. درهمین ساعت وسراسر سال گذشته همانند سالیان دراز، بردگی زنان تشدید شده است.
بیاد آر! که نیمی از مردم این جهان هنوز در زندان آشپزخانه ودرانبوه رختهای نشسته ودر حصار کار بی مزد و تکراری خانگی دست وپا میزنند. هرروز ..... زن قربانی خشونت مردانه میشوند. مذهب در شنیع ترین وضعیت ودرهیئت خشونت سازمان یافته علیه زنان اینجا وآنجا چون قارچ از زمین میروید و هرچه بیشتر به قدرت دولتی گره میخورد . نیاز سرمایه به سرکوب این هیولای قدیمی را زنده وتقویت میکند. قوانین ضد زن پشت سرهم تصویب میشوند ودر قوانین اساسی ،حقوقی و جزایی بسیاری از کشورها تلنبار میشوند. صف فقراو بیکاران وارتش ذخیره کار هرچه زنانه تر میشود.
درایران جنگ دایمی با زنان در تمام عرصه ها وجود دارد. از خیابان تا مجلس ودولت وقوه قضایی همه دست در دست به این جنگ یاری میرسانند. اما زنان با مقاومت ومبارزه ای بی وقفه آتش این جنگ پنهان را افروخته نگه داشته اند. مقابله با سازمانیابی تشکل های مستقل ومبارز از شیوه های کنترل این جنگ بی وقفه است. جنگی که کشته هایش را میتوان روزمره شمرد وبخاطر آورد. همه قربانیان خشونت واسیدپاشی وقتل های ناموسی، بازداشت های خیابانی دررابطه با جنگ دایمی حجاب و.... عرصه های این جنگند.
زنان بعنوان یکی از پیش قراولان مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی تا امروز بی وقفه با رژیم در جنگ وگریز اند.کمترین محصول این مبارزه رشد آگاهی در باره مسئله زنان است. شناخت از مقوله کار خانگی و فقر زنانه ونقش مذهب در زندگی اجتماعی بالاخص در مسئله زنان و... گسترش یافته است.تلاشهای جناح های مختلف حکومتی در فریب زنان علیرغم پزهای بی بضاعت در تفاوت نیامده رسوا بوده اند. اپوزیسیون بورژوا و«چپ » مرد سالار بی رابطگی وضدیت اش را با نفس آزادی زنان برملا کرده است. رشد آگاهی در مسئله زنان بحدی است که شاید بجرات بتوان گفت که جامعه مسئله زن را مسئله خود میداند ودر مقابل خواست ومبارزه زنان برای آزادی همچون سال ۵٧ محدود و ناتوان نخواهد بود یا دیگر نمی توان تن فروشان را به آتش کشید وجامعه به جوش نیاید. آنها که برای نابودی تن فروشی، زنان بی پناه را در سال ۵٧ به آتش کشیدند خود صف های طویل تن فروشی را ایجادکرده اند. دست ها رو شده است، ادعا ها رنگ باخته اند، زنان بستوه آمده اند وتحول انقلابی بدر میکوبد. باید متحد ومتشکل شد وخواسته های انقلابی را پرچم خود قرار داد . آزادی زن معیار آزادی جامعه است.

هشت مارس روز زن بر همه آزادیخواهان مبارک باد

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

پیروز باد رزم زنان برای آزادی

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران / استکهلم

www.shora.se shoraye1@gmail.com mobil:0728379451