افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن


شورای ... - استکهلم                                                                                       چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۴ مارس ۲۰٢٠

نظر به اینکه، حکم آتش به هستی ام دادید
نه یک روز، که به درازای چرکین عمرتان
نظر به اینکه، گیسوان و پیکرم را پوشانده در حجاب خواستی
تا وجودم را مایه شرم خوانی
و سلطه ات را بر زنان که بر مردان هم بگسترانی..
نظر به اینکه تازیانه ها خورده ام ازارتجاع تو
در هر لحظه زندگی ام، چون زنم

نظر به اینکه، به تاراج برده ای زندگیم را در کارگاه های نمور و کوچک،
دست فروشی و بی خانمانی …
از مکیدن جان من در کار خانگی و تولید و باز تولید نیروی کار،
از کار من، فربه شده سرمایه هایت
و فزونتر گشته سلاح تو
تا به مسلخ کشی فرزاندانم را

اینک منم, در مدرسه، هفت تپه، و خیابان
اینگ منم, گُلِ نشسته بر فوارهِ اعتراض
ببین چگونه گذر کردم از دسیسه هایت!
از شلاق و قپانیت، از حبس واعدامت…..
قامت استوارم را می بینی؟

در مبارزه با قوانین برده ساز، جنگ و گریز خیابانی آموختم!
در جنگ روزمره، خودسامانی و رفاقت آموختم!
اینک منم، همدست کارگران، هیچ بودگان، تهیدستان که توطئه می کنم نابودیت را!
نابودیت را حکم می کنم!

در گرامی داشت ۸ مارس:
یکشنبه ۸ مارس با پرچم مبارزات زنان ایران، همراه با نیروهای چپ و سوسیالیست، فمنیست از کشورهای مختلف در تظاهرات شرکت می کنیم، از ساعت ۱۳،سرگل توری استکهلم. همراه هم باشیم.
توضیح: برنامه ۶ مارس که قرار بود در بزرگداشت روز زن، همراه با نیروهای چپ و کمونیست در سالن اکسلس بری انجام شود به علت احتمال سرایت ویروس کرونا ملغی شد.

نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم زنده باد آزادی

پر توان باد مبارزات رهايی زن در جهان

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ــ استکهلم

۲۷ فوریه ۲۰۲۰