افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن


سازمان رهایی زن                                                                                                                         شنبه ۱٩ اسفند ۱۴۰۲ - ٩ مارس ۲۰۲۴

یکصد و اندی سال از نخستین گرامیداشت سالانه روز جهانی زن میگذرد و جهان هرگز تا این حد شاهد پایمال شدن علنی و وقیحانه حقوق زنان نبوده است. رکورد تجاوز قانونی به حقوق، جسم و روان زنان در کشورهای اسلامزده ایران و افغانستان توسط رژیمهای طالبان تهران و کابل شکسته شده است. علیرغم این وصف، جهان هرگز تا این حد شاهد تلاش همه جانبه و جسورانه زنان از نوجوان تا سالمند در به چالش کشیدن حاکمیت زن ستیز نبوده است. اگر زنان در کشورهای دیگر عمدتا برای کسب حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر مبارزه میکنند. در ایران و افغانستان علاوه برآن برای حق نفس کشیدن در فضای آزاد، بدور از تعرض گشتاپوهای اسلامی مبارزه میکنند. در ایران مبارزه زنان با تولد جنبش مهسا و شعار فراگیر زن، زندگی آزادی دوشادوش مردان نه تنها ایران، بلکه دنیا را تکان داد. رژیم اسلامی آینده محتوم خود را در چند لحظه تاریخی به چشم دید. رژیم متوجه شد که شیشه عمرش زیر گامهای استوار این جنبش ترک برداشته و بهیچوجه قابل ترمیم نیست و نهایتا شکسته شدن شیشه عمر نظام برده داری اسلامی در تند پیچ بعدی و با بهم پیوستن جنبش رهائی زن با جنبش های کارگری، فرهنگیان، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش، به واقعیت خواهد پیوست.
با اینکه رژیم فاشسیتی اسلام پناه با تمام قوا سرکوب این جنبش انقلابی را در دستور گذاشت و صدها نفر را بقتل رساند، هزاران نفر را اسیر کرد، از شکنجه و تجاوز و کور کردن معترضین گرفته تا مسموم کردن دختران در مدارس کوتاهی نکرد. این رژیم ماهیت ضد بشری خود را آنچنان عریان کرده است که اکثریت مردم آزادیخواه ایران و جهان برای مراسم کفن و دفن حاکمیت فاشیسم اسلامی بهمراه تمامی دستگاههای سرکوبگرش از سپاه، بسیج، بیدادگاهها، و تا حوزه های جهلیه و عوامفریبیش روز شماری میکنند.
جنبش رهائی زن در هشت مارس امسال نیز گرامیداشت روز جهانی زن در ایران را با تمام قوا در هر شهر و شهرک، کوی و برزن بهر شکل ممکن برگزار میکنند. در خارج از کشور نیز فعالین رهائی زن با شرکت در راهپیمائی ها و مراسم ۸ مارس در کشورهای محل اقامت خود به جلب همبستگی مردم آزادایخواه برابری طلب از جنبش زن، زندگی، آزادی خواهند کوشید.

زنده باد هشت مارس، روز جهانی زن!

به کمتر از آزادی و برابری هم رضایت نمی دهیم!

سازمان رهائی زن

۸ مارس ۲۰۲۴