افق روشن
www.ofros.com

!هشت مارس روز جهانی زن خجسته باد


سندیکای کارگران فلزکارمکانیک                                                                         چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۹ مارس ۲۰۱٦

٨ مارس روز جهانی زن خجسته باد!

٨ مارس برابر با ١٧ اسفند یادآور زندگی سراسر تلاش، زنان همدوش مردان برای ساختن جامعه ای انسانی و بدون تبعیض و جنگ است. سندیکاهای کارگری برای روز جهانی زن احترام ویژه ای قایل هستند.
ما زنان در سراسر جهان در همه لحظات زندگی پر مخاطره، در کنار همسران زحمتکش امان، ستم دیده و برای رهایی از دیکتاتوری و سیستم سرمایه داری رزمیده ایم.
زن زحمتکش اولین کسی است که سفره بی نان خانواده اش را می بیند و رنج می کشد. اوست که باید با دستمزد ناچیزی که به خانه آورده شده ،خانواده ای را سیر کند و بالیدن بی رمق فرزندان رادر هیکل نحیف اشان نظاره گر باشد.
ما زنان نه تنها در کنار همسران اعتصابی، حقوق عقب افتاده، و اخراجی و دربندمان چون کوه می ایستیم، بلکه همواره به همسران خود نوید روزهای خوش و پیروزی را نیز می دهیم. هر چند که در سیستم نابرابر کنونی دستیابی به پیروزی بسیار دشوار است، اما حتمی است.
آنچه ما را وا می دارد چه در معادن بافق، پتروشیمی ها، مرکز نفتی، اتوبوسرانی، کارخانه های خودروسازی، داروسازی، بیمارستان ها، مدارس … در کنار همسر و برادران زحمتکشمان ایستادگی کنیم ، مبارزه برای ساختن جامعه ای انسانی برای فرزندانمان است.
تبعیض و خشونت علیه زنان ابزاری برای سلطه هرچه بیشتر سیستم سرمایه داری است، که همه زنان با آن مخالفند.
٨ مارس، روز فرخنده ای است برای کسانی که در این روز به جنبش زنان می پیوندند تا همدوش دیگر گردان های اجتماعی، نابرابری را شکست دهند.
٨ مارس روز یادگیری از زنان خانواده های کارگری ، بزرگترین اقتصادانان جامعه بشری است، که با اندک دستمزد همسرانشان سفره ای نه در خور حقوق اجتماعی خود، بلکه سفره ای عاشقانه را برای همسر و فرزندانشان تدارک می بینند.
روز جهانی زن تنها یک روز برای گرامی داشت کوشش های زنان نیست. روزی است که باید برای محو همه اشکال ستم های که بر زنان و جامعه روا داشته می شود، سازماندهی و برنامه ریزی کرد.
ما این روز را به زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر کارخانه های تولیدی، زنان کارمند، آموزگاران شب شکن، پرستاران، زنان نویسنده و هنرمند، دختران فروشنده، دختران قالیباف، دختران خردسال فال فروش و گل فروش داخل مترو و خیابان ها، زنان دانشمند، زنان کارتن خواب و زنان و دخترانی که به دلیل فقر تن فروشی می کنند و همه کسانی که برای بهبودی وضعیت زنان و جامعه ای بهتر لحظه ای کوشیده اند و در این راه مرگ را پذیرا گشته اند ، تبریک گفته و پیمان ببندیم که برای فردایی بهتر برای زنان و مردان جامعه امان بکوشیم.

بیایید دست در دست هم برای تغییراین شرایط غیر انسانی مبارزه کنیم.

برابری، آزادی، عدالت، همبستگی، و صلح شعار همیشگی جنبش زنان بوده و هست.

بدون زنان هیچ جنبش فراگیر اجتماعی نمی تواند وجود داشته باشد. این اعتقاد ماست و برای آن می کوشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

اسفند ۱۳۹۴