افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت روز جهانی زن


سندیکای فلزکار مکانیک                                                                                       شنبه ١٧ اسفند ۱۳۹٢

یکصد و چهل سال از آن هشتم مارس(هجدهم اسفند) میگذرد که زنانِ کارگر در صنعت نساجی نیویورک در اعتراض به دستمزدِ اندک و شرایطِ نامطلوبِ شغلیشان اقدام به برپایی تظاهرات اعتراضی کردند که البته با برخوردِ خشونت آمیز پلیس آمریکا مواجه شد... از آن زمان هر هشتم مارس، رنگ و بوی مطالبات زنان معترض را به خود گرفت که دست کم، اندیشیدنِ زنان به حقوقِ صنفی و اجتماعیشان را به دنبال داشته است؛ حقوقی که درخواستش همانند هر جنبش مترقیِ دیگر، همواره با واکنشهای غیرانسانیِ همراه بوده و سودجویانی که از دستیابیِ این قشر از جامعه به رفاه و حقوق خود هراس داشته اند، هربار به نوعی به سرکوبِ آنان پرداخته اند.
این یکصد و چهل سال که از آغاز جنبش هشتم مارس میگذرد، بیش از هرچیز به ما یادآوری کرده که هر فریادِ دادخواهی ابتدا با سرکوبِ زورمندان مواجه خواهد شد اما با مقاومت، امید به رهایی، تداومِ اتحاد و آگاه سازیِ جامعه از آنچه که بر آنان رفته، موجی خلق میشود که هیچ مستبدی نتواند بر خواسته های برحقِ معترضین فائق آید.
گرچه بعد از آغازِ نمادِ حق طلبی های زنانِ کارگر در دنیای صنعتی، همچنان محدودیتهای بیشمار، زنانِ جوامعِ گوناگون را رنجه ساخته اما اعتراضاتشان هربار محدودیتها و محدودکنندگان را به عقب رانده و راه را برای رسیدن به مقصد هموار ساخته است. همان گونه که «مهری گیلک پور» (کارگر کارخانۀ چیت سازی ری) در سال ١٣٢٩ خورشیدی به عنوان نمایندۀ کارگران زن موفق شد کارفرما را مجاب سازد که در محیط کار، فضایی را برای شیردادن به کودکان اختصاص دهد. این حقوق برای نخستین بار در تاریخ جنبش کارگری و سندیکایی گرفته شد و البته پس از کودتای ٢٨ امرداد لغو گردید اما با تداومِ اعتراضات، حکومت کارگرکُشِ پهلوی مجبور به بازپس دادنِ این حق به زنانِ کارگرِ ایران شد.
خواسته های برابر حقوقی زنان با مردان توقف نا پذیر است. زمانی که حسن روحانی در سفر استانی به هرمزگان برای سخنرانی در جمع مردم حاضر شده بود، دانش آموزانِ دختر که از تبعیض جنسیتی به ستوه آمده بودند، در حین صحبتهای رئیس جمهور، در آرزوی برابری زن با مرد، به طور مسالمت آمیز دست به اعتراض زدند...
ضمنِ تبریکِ روز جهانی زن به دختران دانش آموز هرمزگانی و همۀ زنان و مردان که با کسب آگاهی برای رفع تبعیض جنسیتی واجتماعی و نمایاندنِ رشد اجتماعیِ زنان میکوشند، ابرازِ امیدواری میکنیم که آن دسته از مجریانِ قانون که از عدالت و اعتدال سخن میگویند، یکصد و چهل سال پس از سرکوبِ اعتراضاتِ زنانِ نساجِ آمریکا، بیاموزند که مسئولیتشان پاسخ به مطالبات تودۀ مردم است و نه سرکوبِ معترضین!

روز جهانی زن مبارک

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

اسفند ١٣٩٢