افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن


سندیکای کارگران هفت تپه                                                                                                             جمعه ۱٨ اسفند ۱۴۰۲ - ٨ مارس ۲۰۲۴

برای دیدن آفیش هشت مارس اینجا کلیک کنید.
در هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله وحشیانه پلیس روبرو
این سرآغازی بود تا زنان، سازمان یافته در دفاع از حقوق و مطالبات خود در عرصه های مختلف، پرچمدار مبارزه شوند.
مبارزات زنان در تمامی عرصه ها همچنان ادامه دارد، مبارزه برای رهایی از تمامی قوانین ارتجاعی، عقب مانده، مرد سالارانه و مناسبات استثمارگرانه نظام سرمایه داری.
رها شدن از قوانین ضد زن، عقب مانده، مردسالارانه، تا رها شدن از ستم و استثمار نظام سرمایه، به یک جنبش سراسری نیاز دارد، جنبشی متشکل از زنان و مردان برابری طلب.

۸ مارس روز جهانی زن، بر زنان و تمامی انسان های مدافع آزادی و برابری، گرامی باد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه