افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن


سازمان زنان ۸ مارس                                                                                         سه شنبه ٨ اسفند ۱۳۹۱

مردسالاری زیربنای خشونت علیه زنان است!

سوم مارس ۲۰۱۳- اتاق پالتاکی سازمان زنان ۸ مارس

زنان در سراسر جهان بطور قانونی نوشته و نانوشته ملک مردان هستند؛ کالا هستند. برده‌گی، واقعیت زندگی زنان است. زنان بسان زندانیانی هستند که هر روزه شکنجه می شوند، همان مناسبات زندانی و زندانبان در اجتماع و خانه بر زنان حاکم است.
ما زنان ایران که رژیم بنیادگرای اسلامی زن ستیز در قدرت را تجربه کرده‌ایم، خوب می‌دانیم که رابطه گسست ناپذیری بین خشونتهای گسترده خانگی و اجتماعی و خشونت دولتی علیه زنان برقرار است.
ما زنان ایران در کنار مبارزه و مقاومت همه زنان علیه خشونت روزمره در هر نقطه از جهان ايستاده ايم!
ما روز سوم مارس ۲۰۱۳ شما را دعوت می کنیم تا به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن به بحث و گفتگو پیرامون «مردسالاری زیربنای خشونت علیه زنان» بپردازیم.

سخنرانان این برنامه:

فریدا فراز      آلیسه فرد

زمان: یکشنبه سوم مارس ۲۰۱۳

ساعت ۱۹به وقت اروپای مرکزی

آدرس اتاق ما در پالتاک: Room Name: Sazman Zanan 8 Mars Middle East Iran

سازمان زنان ۸ مارس (ایران - افغانستان)

www.8mars.com
zan_dem_iran@hotmail.com