افق روشن
www.ofros.com

تاریخچۀ هشت مارس - روز جهانی زن


یوتیوب                                                                                                                               چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱ مارس ۲۰۲٣


هشتم مارس همه ساله درسراسر جهان به عنوان روز جهانی زن و برای بزرگداشت مبارزات زنان برای برابری و رهایی گرامی داشته می‌شود. ٨ مارس درودی است برمبارزان راه برابری و نویدی است بر پایان ستم و تبعیض جنسی. ۵/۱ قرن گذشته، دوران شكل‌گیری و اوج گرفتن نهضت ها و جنش های زنان برای تحقق حقوق انسانی و زدودن آثار تبعیض كهن جنسی بوده است. به یمن همین مبارزات بود كه جنبش برابری برغم مقاومت سنگینی كه دربرابرش وجود داشته توانسته گامهایی به جلو بردارد‌. مبنای تاریخی ٨ مارس، تظاهرات زنان كارگر صنعت نساجی نیویورك در ٨ مارس۱٨۵٧ است.
این تظاهرات كه در‌اعتراض به‌دستمزد كم در‌قبال ۱۲ساعت كار روزانهٌ طاقت‌فرسا و دیگر اجحافات علیه كارگران انجام شد، به شدیدترین وجه سركوب شد. اما زنان كارگر درسالهای بعد با تشكیل اتحادیه، همچنان به خواستها و اعتراضات خود ادامه دادند. از شروع قرن بیستم زنان دركشورهای صنعتی و نیز كشورهای درحال توسعه، بطور گسترده‌تری وارد بازار كار دستمزدی شدند. آنها عموما در شرایط كاری بد با دستمزدهای كم قرار داشتند و كمتر شانسی برای بهبود اوضاع درچشم انداز دیده می‌شد. دراولایل قرن بیستم اعتصابات كارگری بیشماری دربرخی مراكز اصلی صنعتی از جمله شیكاگو، فیلادلفیا و نیویورك درآمریكا و نیز سایر كشورها برگزارشد. این زنان برای حق رای، دستمزد آبرومندانه، خاتمه شرایط كار طاقت فرسا و خاتمه بیگاری كشیدن از اطفال، دست به اعتراض و اعتصاب زدند. در روز ٨ مارس ۱۹٠٨ تظاهرات هزاران زن كارگر در حرفه های دوزندگی صورت گرفت. در این تظاهرات درخواستی برای قانون حمایت كودكان كارگر و حق رای زنان علاوه بر تقاضاهای طولانی مدت زنان كارگر ارائه داده شد. درسال ۱۹۱٠ كلارا زتكین از جنبش انقلابی آلمان در دومین كنفرانس زنان سوسیالیست پیشنهاد كرد كه ٨ مارس به عنوان روز جهانی زن در بزرگداشت خاطره تمام زنانی كه برای برابر مبارزه كرده اند، اعلام شود. زنان ١٧ كشوركه در این كنفرانس حضور داشتند، پیشنهاد او را پذیرفتند.
بعد از ۱۹۱٠ روز جهانی زن درپاره ای از كشورها برگزار میشد و سالها بعد به مرور برخی دیگركشورها به این جشن پیوستند. در سال ۱۹٧٧ قطعنامه سازمان ملل تصویب شد . این قطعنامه از همه كشورهای دنیا دعوت می‌كرد كه یك روز را به مناسبت حقوق زنان و صلح جهانی جشن بگیرند. امروزه عموم كشورهای دنیا روز جهانی زن را به رسمیت می شناسند.
اما ارتجاع زن ستیز حاكم برایران همواره با این روز و این مراسم خصومت ورزیده است.
روز جهانی زن اگرچه پیرو یك واقعه تاریخی مشخص شكل گرفته اما جشنی است برای گرامیداشت مبارزات ۵/۱ قرن زنان برای برابری و رهایی. زنانی كه درجنبشهای مختلف خواه جنبشهای سیاسی و رهایی بخش و خواه جنبشهای برابری، خواستار برابری و رهایی از ستم مضاعف بوده وبرای آن مبارزه و جانفشانی كرده اند.