افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس از نگاه نسل جوان جنبش رهائی زن


تلویزیون رهائی زن                                                                                         دوشنبه ٢۵ اسفند ۱۳۹۳ - ١٦ مارس ۲۰۱۵

هشت مارس از نگاه نسل جوان جنبش رهائی زن

کاری از پردیس، بنیامین و آزاد همراه با شادیار عمرانی، نسیم روشنائی، زهراو شراره رضائی تهیه شده برای برنامه تلویزیونی رهائی زن از کانال یک.