افق روشن
www.ofros.com

با فعالین رهائی زن در نروژ به استقبال ٨ مارس برویم


رهایی زن                                                                                                       یکشنبه ١٠ اسفند ۱۳۹۳ ۱ مارس ۲۰۱۵

با فعالین رهائی زن در نروژ به استقبال ٨ مارس برویم
گفتگو با شادی و روپاک مطیعی در نروژ و پیرامون تدارک برنامه های روز جهانی زن در این کشور.

Mino Hemati interviews Rupak Motii and Shadi Motei Women's Rights Activists in Norway, in preparation for March 8th International Women's Day events. This program was broadcast via Channel One Farsi satellite station towards Iran, Afghanistan Tajikistan, Middle east, Europe and North America on February 13th 2015