افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت هشت مارس

میزگرد اول، دوم و سوم

تلویزیون برابری                                                                                                                           شنبه ۱٩ اسفند ۱۴۰۲ - ٩ مارس ۲۰۲۴


میزگرد اول با حضور: پروین اشرفی، شیوا قلوزی و فریبا امیرخیزی


************

میزگرد دوم: گفتگوی مهرآفاق مقیمی با هایده درآگاهی و منصوره بهکیش


************

میزگرد سوم با حضور: مرسده قائدی، کبرا سلطانی و کتایون حسینی