افق روشن
www.ofros.com

به‌مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

سخنرانی سارا سالمی، منصوره بهکیش، فریبا امیرخیزی و لیدا احمد

تلویزیون جنبش                                                                                                                        پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۷ مارس ۲۰۲۴

سخنرانی سارا سالمی سمینار «همبستگی برای رهایی»

زنان طبقه کارگر و تشکل‌یابی

به‌مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

برگزار کننده سمینار

کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران - گوتنبرگ - سوئد


**********

سخنرانی منصوره بهکیش سمینار «همبستگی برای رهایی»

زنان و امر دادخواهی

به‌مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

برگزار کننده سمینار

کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران - گوتنبرگ - سوئد


**********

سخنرانی فریبا امیرخیزی در سمینار «همبستگی برای رهایی»

جنبش زنان ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها

به‌مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

برگزار کننده سمینار

کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران - گوتنبرگ - سوئد


**********

سخنرانی لیدا احمد در سمینار «همبستگی برای رهایی»

مشکلات و مبارزات زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان

به‌مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

برگزار کننده سمینار

کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران - گوتنبرگ - سوئد