افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی زن را به روز مبارزه علیه بهره کشی تبدیل کنیم


امیر خیزی - زمانی - حردانی                                                                            چهارشنبه ١٦ اسفند ۱۳۹۱

درود و سلام های انقلابی و آتشین ما را از زندان رجایی شهر پذیرا باشید.
دوستان!

حکومت ضد بشری ولایت فقیه بعنوان نماینده و حافظ منافع انگشت شماری مولتی میلیادرهای روحانی - نظامی با غارت ثروتهای ملی به مقابله با هر نوع اراده فردی و جمعی توده ها، احزاب و سازمانها و تشکلهای مردمی برخاسته است و بدین سبب هرگونه آزادی بیان ، قلم ، تشکل، احزاب و مطبوعات را در نطفه خفه میکند تا از شکل گیری مادی آگاهی و تشکل بعنوان تنها ابزار سازماندهی توده ها و رسیدن به جامعه ای دمکراتیک و عاری از استبداد و استثمار جلوگیری کند. اختناق، تفتیش عقاید، تبعید، شکنجه و اعدام مهمترین وسیله بقای ننگین این رژیم می باشد.

همرزمان، زنان مبارز!
در شرایطی به پیشواز روز جهانی زن میرویم که حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی در جهت دفاع از قوانین قرون وسطایی ، وحشیانه ترین تبعیضها و سرکوبها را بر زنان روا میدارد٬ بطوریکه در یک عمل هیستریک روز جهانی زن را از تقویم ایران حذف کرده است. این رژیم برده پرور کوچکترین حقی برای زنان در هیچ موردی قائل نیست. نداشتن حق حضانت فرزند، حق طلاق، حق مسافرت به خارج و حقوق برابر در شرایط کار برابر با مردان، دفاع از تحمیل و تداوم برتری فوق ارتجاعی مرد در ارث، دیه و شهادت٬ چند همسری و دایر کردن حرمسرا، زنان را به برده مضاعف و تمام عیار جامعه مردسالار تبدیل کرده است ، طبق قوانین عرفی و شرعی اسلامی و مرد سالار زنان حتی اجازه انتخاب لباس خود را نیز ندارند.
زنان قهرمان میهن مان، با مقاومت و مبارزه در برابر این بی عدالتی و سرکوب جنون آمیز ایستاده اند، بر آگاهی و ارتقاء جنبش زنان در عین حفظ استقلال و مبارزه متشکل بر روی مطالبات ویژه خود پافشاری میکنند. زنان با در نظر گرفتن اینکه در مبارزه علیه ستم طبقاتی بعنوان بخش جدایی ناپذیر جنبش دمکراتیک انقلابی ایران همراه و همگام با برادران، شوهران و فرزندان پیش میروند.زنان مبارز می دانند که فقط با اتکا به آگاهی و تشکل انقلابی خود و با بر قراری اعتراضات و تظاهرات انقلابی علیه استثمار و بهره کشی میتوانند موفق شوند. فقط در یک جامعه دمکراتیک شورایی، ستم کشان میتواند به آزادی وبرابری به دور از سیستم مردسالار دست یابند، به این دلیل و این حکم تاریخ است:

سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند.
زنان مبارز و قهرمان!

حکومت ضد بشری که در باطلاق بحران اجتماعی اقتصادی ، انزوای جهانی و درگیری درونی با خطر خیزش عمومی و انقلاب مردمی در معرض سرنگونی قرار دارد همانند سال ۶۷ زندانیان دست بسته و اسیر را تحت شکنجه و اعدامهای روزمره قرار داده، خانواده های آنان را مورد اذیت و آزار قرار میدهد. درکنار تشدید نبرد، علیه ستم برده پرور و مرد سالار، علیه شکنجه و اعدام و کلیت حکومت اسلامی فعالیت خود را تشدید کنید. هم صدا با مادران اعدامی علیه اعدامهای خیابانی علیه اعدام زانیار و لقمان مرادی بپا خیزید! بهر طریق ممکن از شیر زنان زندانی دفاع کنید!

زنده باد جنبش مستقل زنان

گسترده باد مبارزه علیه رژیم برده پرور ولایت فقیه

پاینده باد پیوند مبارزاتی جنبش زنان با جنبش دمکراتیک مردم

کبری امیر خیزی - محمد امیر خیزی - شاهرخ زمانی - خالد حردانی

١٣٩١/١٢/١٦