افق روشن
www.ofros.com

آکسیون به مناسبت روز زن


سازمان زنان هشت مارس                                                                                  سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹٦ - ۲٨ فوریه ۲۰۱٨


آکسیون به مناسبت روز زن و حمایت از دختران انقلاب - هشت مارس بروکسل

زمان: پنجشنبه هشت مارس ۲۰۱۸ ساعت ۱۵

مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

بعد از این آکسیون به همراه زنان دیگر تشکلات به سمت مرکز شهر راهپیمایی خواهیم کرد