افق روشن
www.ofros.com

!به مناسبت ۸ مارس

به نام (ژن، ژیان، ئازادی)

زنان مبارز و انقلابی کردستان                                                                                                     چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱ مارس ۲۰۲٣

۸ مارس را در حالی آغاز می کنیم که مبارزات ما برای رهایی و برابری در این دوره از شهریور۱۴۰۱بعد از جانباحتن ژینا و با بدرقه جنازه او از تهران توسط کارکنان بیمارستان کسرا و با اعتراض و شعار آنها از کردستان تا تهران ستم علیه زنان و در مراسم تشیع جنازه او در سقز با شعار زن زندگی آزادی مبارزات ما را وارد فضا دیگری نمود و رنگ و بوی دیگری به روز جهانی زن داده است و این روز را برای زنان و مردان مبارز برابر طلب متفاوت از قبل نموده است.
عزیزان! مبارزه بی وقفه ما زنان و مردان برابری طلب در سنندج و سراسر ایران، برای رهایی از تبعیض و نگاه غیر انسانی به نیمی از جامعه فراز و نشیب های سختی را از سر گذرانده است. با شعار (یا روسری یا توسری) و زور باتوم، حجاب اجباری و قوانین ضد زن را برما تحمیل کردند.
حاکمیت طی ۴ دهه در مهار تورم، نابسامانی اقتصادی، گرانی، فقر، فساد، احیای محیط زیست، ناتوان بوده است. اما در کنترل آزادی زنان، آزادی لباس پوشیدن، خندیدن، ایجاد منطقه ممنوعه، جدایی زنان و مردان در محیط کار، مدرسه، دانشگاه، پارک و.... تخصص داشته و با نیروی قهریه و سرکوب که نیازمند به مامورانی سنگدل، باتوم، شوکر و ون های گشت ارشاد داشته، توانسته است ما را از حقوق اولیه انسانی خود محروم کند. حال این شهروندان درجه دوم از نگاه حاکمیت، خیزشی را آغاز کرده اند که تا برچیدن تمام قوانین و سنت و رسوم ضدزن و رهایی کامل از قید و بندها از پای نخواهد نشست. اینک جامعه امروز ایران به آگاهی رسیده و این آگاهی بخشی دستاورد اعتراض دائمی، نهراسیدن از سرکوب ها و مقاومت زنان و مردان برابری طلب ما بوده است.
اعتراضات و مقاومت قهرمانانه ۶ ماهه اخیر، زنان و مردان انقلابی در ایران بر پایه چهاردهه مبارزه روی داده است. خیزش قهرمانانه و جسورانه (زن، زندگی، آزادی) توجه عمومی مردم در جهان را به خود جلب کرده و جهانیان را در مقابل این خیزش پیشرو حیرت زده کرده است. اگر تا دیروز مطالبات خود را در قالب شعار سر می دادیم، امروز به صورت عملی روسری های اجباری را از سر برداشته و باسوزاندن آن ، سرود رهایی و آزادی سر می دهیم.
ما زنان مبارز سنندج از کردستان تا تهران، زاهدان،... ۸مارس امسال راکه پیام آور آزادی و رهایی در تاریخ مبارزات برابری طلبی زنان در جهان است را شاد باش گفته و یاد ژینا، حدیث، نیکا، سارینا، غزاله، آیدا، یلدا و نداها را که آرمان رهایی زن و جامعه را در سر می پروراندند و جان خود را فدا کردند، گرامی داشته و پیمان می بندیم، راه این عزیزان را تا رهایی ادامه دهیم.
با توجه به شرایط برهه کنونی، ما شرکت کنندگان در مراسم پاسداشت ۸ مارس بر خواسته ها و مطالبات زیر تاکید می کنیم.
۱- ما حمایت و پشتیبانی خود را از منشور مطالباتی حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران ابراز می داریم و آنرا در راستای خواست و مبارزه خود می دانیم.
۲- ما خواهان آزادی تمامی زندانیان دستگیر شده در اعتراضات اخیر هستیم.
۳- ما خواهان برچیدن نهادهای سرکوب زنان همچون، گشت ارشاد، نهادهای نهی از منکر، حجاب و عفاف و غیره هستیم.
۴- ما خواهان لغو حکم شنیع و ضد انسانی مجازات اعدام هستیم.
۵- ما خواهان لغو قوانین تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاه، محل کار و غیره هستیم.
۶- ما خواهان عدم ترویج کودک همسری در رسانه های سراسری، مدارس و کتابهای درسی هستیم.
۷- ما خواهان برسمیت شناختن ۸ مارس، به عنوان روز جهانی زن و آزادی عمل در بزرگداشت این روز هستیم.
۸- ما خواهان مجازات عاملین قتل های زن کشی با جواز ناموس هستیم، زن ناموس هیچ کس نیست، و قاطعانه در مقابل این جنایت ضد بشری خواهیم ایستاد.
۹- ما خواهان در دسترس قرار دادن رایگان وسایل پیشگیری از بارداری توسط مراکز بهداشتی و خانه بهداشت های روستایی در سراسر کشور هستیم.

زن    زندگی    آزادی

زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن

جمعی از فعالین حقوق زن

زنان مبارز و انقلابی کردستان