افق روشن
www.ofros.com

آزادی زن، معیار آزادی جامعه است

قطعنامه به مناسبت روز جهانی زن ٨ مارس ۲۰۲۱

زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب سنندج                                                       چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰ مارس ۲۰۲۱

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی زن میرویم که بحران کرونا بر کل جهان سایه افکنده است. این در حالیست که حکومت ها با وجود در دست داشتن امکانات وسیع مادی، معنوی و تکنولوژیک جامعه حاضر به قبول مسئولیت در قبال سلامتی و جان شهروندان خود نیستند و تنها سیاست آنها شعار قرنطینه میباشد. طی یکسال اخیر قهرمانان صف اول مقابله با این ویروس نه دولتهای بی لیاقت مدافع سرمایه بلکه کارکنان خدمات درمان، بخصوص زنان پرستاری بوده اند که با فداکاری و جان فشانی خود نمایشی مقتدر از وفاداری به جان و سرنوشت انسانها را نشان دادند. این روز بزرگ بهترین فرصت برای قدردانی از زحمات شبانه روزی این عزیزان است. ٨ مارس، روز جهانی زن را از طرف زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب سنندج به تمامی این عزیزان تبریک می گوییم.
هشتم مارس روز برافراشتن پرچم مبارزه برای رهایی زنان از تبعیض جنسی است. امروزه این رهایی در گرو مبارزه با سیستمی است که نابرابری طبقاتی و به تبع آن تبعیض جنسیتی را در اشکال مختلف بازتولید میکند. در۸ مارس امسال یکبار دیگر اعلام میکنیم برای پایان دان بە نابرابری و تبعیض طبقاتی و جنسی، فقط بە نیروی خودمان متکی هستیم و میدانیم کە بدون مبارزه علیه سیستم سرمایه داری و تحمیل خواست تامین آموزش، رفاە و سلامت، راه دیگری برای گذار از این شرایط غیر انسانی و فلاکتبار نداریم و این خواست درصورتی قابل تحقق است که اتحاد جنبش های اجتماعی حول سرنگونی نظام سرمایه داری وبا مرکزیت جنبش کارگری میسر میگردد و این جنبش فقط مختص مردان کارگر نیست. چرا که نصف این طبقه را زنان تشکیل میدهند. ما زنان و مردان طبقە کارگر تنها با اتکا بە نیرو، آگاهی و همبستگی خود علیە هرشکل از ستم، تبعیض و استثمار بە میدان آمدە و تا پیروزی از پا نمی نشینیم.
امسال روز جهانی زن را در شرایطی گرامی میداریم که جنبشی زنده و پویا برای احقاق حقوق انسانی و رفاه و معیشت و آزادیهای اجتماعی و سیاسی در جریان است، جنبشی که زنان بخش مهم و حتی پیشتاز آنرا تشکیل می دهند.
در۸ مارس امسال یکبار دیگر اعلام میکنیم که برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در همه عرصه های اجتماعی بدون لغو فوری کلیه قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه زن ممکن نیست. ما همه زنان و مردان برابری‌طلب را به تلاشی مشترک برای تحقق بندهای این قطعنامه و لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در محیط های کار، خانواده، جامعه و تمامی شئون زندگی خصوصی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و فرهنگی فرا میخوانیم.
۱- آزادی کامل زنان در انتخاب شغل
۲- دستمزد برابر برای زنان و مردان در قبال کار مشابه
۳- ممنوعیت اخراج زنان باردار و سپردن کار سنگین به آنها در حین بارداری.
۴- تامین اجتماعی زنان در بالا ترین سطح رفاه و آسایش ممکن از جمله پرداخت بیمه بیکاری مکفی و با استاندارد بالا به زنان آماده به کار، مستقل از وضعیت مالی همسر و سایر اعضا خانواده.
۵- لغو همه قوانین تبعیض آمیز و موانع ورود زنان به فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در خارج از خانواده.
۶- حق بی قید و شرط زنان برای احراز هر پست و مقام، اعم از سیاسی، اداری، قضایی، و غیره.
۷- ممنوعیت هرگونه دخالت در زندگی شخصی و اجتماعی و فرهنگی زنان توسط هرکس، از جانب دولت یا نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، یا هر مقام مذهبی و خانوادگی.
۸- لغو فوری حجاب اجباری و تضمین آزادی بدون قید و شرط پوشش.
۹- حقوق برابر زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان، در انتخاب محل زندگی، در حق طلاق، سرپرستی کودکان و لغو امتیازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده".
۱۰- ممنوعیت تعدد زوجات و صیغه.
۱۱- ممنوعیت خشونت اجتماعی و خانگی علیه زنان در هر شکلی از فشار اقتصادی و سلب آزادیهای فردی و خشونت جسمی تا ارعاب و تحقیر.
۱٢- جرم بودن قتل های ناموسی و ختنه زنان و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن مسببین آن
۱٣- حمایت وسیع مادی و معنوی از زنان قربانی خشونت، فحشا، اعتیاد و فقر.
۱۴- آزادی زندانیان سیاسی زن در بند.
۱۵- به رسمیت شناختن هشت مارس به عنوان روز جهانی زن.
ما اعلام میکنیم حق زن، حق جهانشمول انسانی است و برابری زن قومیت، مذهب و غیره نمی شناسد. ما بر این باوریم که بدون آزادی و برابری کامل زن و مرد، جامعه ازاد نیست. آزادی و برابری زن و مرد نشان آزادی و سعادت و خوشبختی کل جامعه است.

زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب سنندج

اسفند ۹۹