خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   ادامه بحران   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
در حمایت از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق
  اتحاد بین المللی ۴ شهریور ٩۳
در حمایت از بهنام ابراهیم زاده ۴٨ ساعت اعتصاب غذا می کنم!!!
 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ۲۶ مرداد ٩۳
به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید!
  بیانیه جمعی (آخرین امضاها) ١١ مرداد ٩٣
اعلام همبستگی و پشتیبانی برای نجات جان رضا شهابی
  فعالان کارگری ضدسرمایه داری ۷ مرداد ٩٣
دولت هار اسرائیل یک اشغال گر و جنایتکار جنگی است
  شورای حمایت از مبارزات ... ـ استکهلم ۵ مرداد ٩٣
رضا شهابی، کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی آزاد باید گردند   کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ۴ مرداد ٩٣
همیشه یک نفر باید اول بر خیزد - اون یک نفر چرا من یا تو نباشیم؟   حیدر عمواغلی - اسدالله غفار زاده ۳۱ تیر ٩٣
اطلاعیه پیرامون تحولات اخیر عراق
  احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست ۳۱ تیر ٩٣
حمام خون کارگران غزه و سکوت گورستانی کارگران دنیا
  فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٦ تیر ٩٣
اطلاعیه شماره ١٧ - جان رضا شهابی در خطر است
  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ١۵ تیر ٩٣
حمایت سندیکاهای فرانسوی از رضا شهابی
  همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی ١۵ تیر ٩۳
جان رضا شهابی در خطر است!  کمیته هماهنگی برای کمک ٦ تیر
در حمایت از رضا شهابی و برای آزادی فوری وی تلاش کنیم
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ۴ تیر ٩۳
مبنای فعالیت در کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
  کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ۴ تیر ٩۳
از کارگران زندانی و خانواده های آنان، حمایت کنیم!
کمیتۀ هماهنگی برای کمک ٢٦ خرداد ٩۳
نامه خطاب به کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی
اتحادیه آزاد کارگران ١٨ خرداد ٩۳
بیانیه درباره مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق
اتحادیه آزاد کارگران ١٧ خرداد ٩۳
بیانیه در رابطه با تداوم بازداشت جعفر عظیم زاده
هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ٩ خرداد ٩۳
در همایش افشاگرانه ی ژنو و در برابر سازمان جهانی کار، شرکت کنیم همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس ٨ خرداد ٩۳
جلوگیری از سفر داود رضوی را محکوم می کنیم
همبستگی همبستگی سوسیالیستی-اتحاد بین المللی ۵ خرداد
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
اطلاعیه شماره ۳۱
پایان اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده

  کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ٦ شهریور ٩٣

بهنام ابراهیم زاده را آزاد کنید پتیشن برای امضاء
  اتحاد بین المللی ٩ شهریور ٩۳

پشتیبانی از مبارزات دلیرانۀ کارگران سنگ آهن بافق
  اطلاعیه جمعی ٦ شهریور ٩۳

طبقه کارگر هیچ وقت شکست نخواهد خورد
  علی نجاتی ٦ شهریور ٩۳

«ازاعتصاب شکوهمند کارگران معدن سنگ آهن بافق حمایت کنیم»
  کمیته هماهنگی برای کمک ٦ شهریور ٩۳

نامه زبیده حاجی زاده و نیما ابراهیم زاده! ( با ترجمۀ سوئدی)
  بهرام رحمانی ۲ شهریور ٩۳

اننقال بهنام ابراهیم زاده به سلول های انفرادی زندان گوهردشت
  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ۲٧ مرداد ٩۳

همسویی با ارتجاع مذهبی در پوشش حمایت از مقاومت مردم فلسطین
  محسن حکیمی ۱۱ مرداد ٩۳

به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید!
  بیانیه جمعی (آخرین امضاها ) ١١ مرداد ٩٣

اعلام همبستگی و پشتیبانی برای نجات جان رضا شهابی
  فعالان کارگری ضدسرمایه داری ۷ مرداد ٩٣

تکذیبیه امضای رضا شهابی زیر بیانیه پایان به کشتار مردم فلسطین!
موافقت نماینده دادستان با مرخصی پزشکی رضا شهابی

  کمیتۀ‌ دفاع از رضا شهابی ۷ مرداد ٩٣

توضیح پیرامون بیانیه "به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید"
  ناصر زرافشان ۵ مرداد ٩٣

دولت هار اسرائیل یک اشغال گر و جنایتکار جنگی است
  شورای حمایت از مبارزات ... ـ استکهلم ۵ مرداد ٩٣

رضا شهابی، کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
  کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ۴ مرداد ٩٣

همصدا با یکدیگر به دفاع از رضا شهابی برخیزیم
  اطلاعیه مشترک ٢٩ تیر ٩٣

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواهان آزادی رضا شهابی
بخش هایی از نامه آی تی اف به حسن روحانی

  ترجمه: اتحاد بین المللی ٢٩ تیر ٩٣

تلاش برای آزادی رضا شهابی
و درخواست ازوی برای پایان دادن به اعتصاب غذا

  مجموعه ای از اطلاعیه و گزارش ٢٧ تیر ٩٣

در رابطه با حملات وحشیانه دولت اسرائیل و کشتار مردم فلسطین
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ٢٧ تیر ٩٣

حمام خون کارگران غزه و سکوت گورستانی کارگران دنیا
  فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٦ تیر ٩٣

نامۀ سندیکای سولیدر سود فرانسه به رضا شهابی
  همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی ١٩ تیر ٩۳

خواستار مداوای فوری و آزادی بدون قید و شرط محمد مولانای ...
جان رضا شهابی در خطر است

  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ١٧ تیر ٩٣

تداوم سرکوب ... فعالین کارگری و ضرورت اقدامات گسترده تر
  اتحاد بین المللی ١۳ تیر ٩۳

نیما ابراهیم زاده در مورد حمله نیروهای امنیتی به منزل شان
  تیکا کلاکی ٩ تیر ٩٣

بمناسبت پانزدهمین سالگرد تظاهرات با شکوه دانشجوئی تیر ۱۳۷۸
  مشترک - پاریس ٧ تیر ٩۳

جان رضا شهابی در خطر است!
  کمیته هماهنگی برای کمک ٦ تیر ٩۳

احکام زندان کارگران و فعالان کارگری را به
عاملی برای وحدت و همبستگی بیش تر در میان کارگران تبدیل نمائیم

  کمیته هماهنگی برای کمک ٦ تیر ٩۳

در حمایت از رضا شهابی و برای آزادی فوری وی تلاش کنیم
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ۴ تیر ٩۳

مبنای فعالیت در کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
  کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ۴ تیر ٩۳

نامه خطاب به کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی
اتحادیه آزاد کارگران ١٨ خرداد ٩۳

خطاب به کلیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران
اطلاعیه جمعی ١٧ خرداد ٩۳

بیانیه درباره مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق
اتحادیه آزاد کارگران ١٧ خرداد ٩۳

گزارش شب همبستگی، بیلان مالی و پیام رضا شهابی
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۱٦ خرداد ٩۳

بیانیه در رابطه با تداوم بازداشت جعفر عظیم زاده
هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ٩ خرداد ٩۳

در همایش افشاگرانه ی ژنو
و در برابر سازمان جهانی کار، شرکت کنیم

همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس ٨ خرداد ٩۳

پیام به کنفرانس همبستگی با کارگران ایران درپاریس
داود رضوی ٨ خرداد ٩۳

تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
مقاله و مصاحبه
درباره مبارزات کارگران معدن بافق  ماه منظر دیناروند ٢۳ شهریور
اقتصاد سیاسی به زبان ساده (٩)   سهراب.ن ۱٦ شهریور ٩۳
داعش و زنان   تینا. ف ١٦ شهریور
دولت امریکا، « داعش» و گره کور عراق   ناصر پایدار ١۵ شهریور
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش هشتم)
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ١٣ شهریور ٩٣
موانع تشکل‌یابی کارگران ایران  جمعی از کارگران تهران ٣٠ مرداد
ویژه نامه فلسطین   کانون مدافعان حقوق کارگر ۲۵ مرداد ٩۳
علیه ارتجاع حماس، اما از منظر کدام طبقه و کدام جنبش؟
  فعالین جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر ١٨ مرداد ٩٣
شخصیت اقتدار طلب   - اریش فروم پارسا نیک جو ١٨ مرداد ٩٣
تشکیلات = توطئه = دشمن هراسی  باران بامدادی ١٨ مرداد ٩٣
جنایات جنگی در غزه و ورشکستگی ناسیونالیسم
  ترجمه: باران راد - مقدمه فرهاد فردا ٩ مرداد ٩۳
جوانان غزه و مانیفست تغییر وضع موجود!
  فعالین جنبش لغو کار مزدی ۴ مرداد ٩۳
مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود
  کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ۴ مرداد ٩۳
احمد شاملو در متن پروژۀ "چپ زدایی"!   محمد قراگوزلو ٢ مرداد
درس های اعتصاب کارگران معادن بافق
  علیرضا نوایی، ایوب رحمانی ١ مرداد ٩۳
اسرائيل خواهان صلح نيست  گيدئون لِوی - محسن يلفانی ٢٨ تیر
بحران ساختاری جهان سرمايه داری   مراد عظيمی ٢٦ تیر ٩۳
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
ترانه الیستر هیولت برای ویکتور خارا   ساسان دانش ٢٨ خرداد ٩٣
شعر گذشتی نیست از امیت ایلتئر   روزبه کوراغلی ٢٨ خرداد ٩٣
سرودی برای کارگران معدن  ترجمه روزبه کوراغلی ١ خرداد ٩٣
کند و کاوی در مفهوم "طبقه" قسمت یک - سخنران: سعید حسینی   کمیته فعالین کارگری ...فرانکفورت ١۵ اردیبهشت ٩٣